SAUE RIIGIGÜMNAASIUMI ÕPILASTE VASTUVÕTU TINGIMUSED JA KORD 

 

Saue Riigigümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord on koostatud lähtuvalt haridus- ja teadusministri 19.08.2010 määruses nr 43 „Õpilase kooli vastuvõtmise üldised tingimused ja kord ning koolist väljaarvamise kord“ sätestatud korrast ning põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse §27 lõigetest 3, 5, ja 6.  

Üldsätted 

 1. Käesolev kord reguleerib õpilaste vastuvõttu Saue Riigigümnaasiumisse (edaspidi Kool) 10. klassi (edaspidi G1), 11. klassi (edaspidi G2) ja 12. klassi (edaspidi G3). 
 2. Sisseastujate vastuvõtmist korraldab kooli vastuvõtukomisjon, mille koosseisu kinnitab kooli direktor käskkirjaga. 
 3. Vastuvõtukord avaldatakse kooli kodulehel. 

 G1 vastuvõtu tingimused 

 1. Kool võtab G1 õpilasi vastu põhikooli lõpetamise, kirjaliku elektroonilise sisseastumistesti ja vestluse tulemuste alusel. 
 2. Erandolukorras, kui pole võimalik viia läbi kirjalikke teste, toimub vastuvõtt 9. klassi tunnistusel olevate hinnete ning vestluse põhjal. 
 3. Gümnaasiumi G1 vastuvõtmise eeldusteks on: 
  • põhiharidus või vastav välisriigis omandatud haridus; 
  • kirjaliku (elektroonilise) sisseastumistesti sooritamine (06.04.2024); 
  • sisseastumisvestluse läbimine (22.-24.04.2024); 
  • vähemalt rahuldavad 9. klassi kokkuvõtvad klassitunnistuse hinded ja põhikooli lõputunnistuse hinded. 
 4. Õpilaskandidaadiks registreerumine toimub veebikeskkonnas Sisseastumine (sisseastumine.ee). Elektroonilises registreerimisvormis tuleb G1 kandidaadil esitada väljavõte 9. klassi hinnetelehest või klassitunnistusest. 

 Sisseastumistesti ja -vestluse korraldus 

 1. Gümnaasiumi G1 astmesse sisseastumiseks korraldatakse Rae Gümnaasiumi, Saue Riigigümnaasiumi, Tabasalu Gümnaasiumi, Tallinna Mustamäe Riigigümnaasiumi, Tallinna Pelgulinna Riigigümnaasiumi, Tallinna Tõnismäe Riigigümnaasiumi ja Viimsi Gümnaasiumi ühine sisseastumistest.
 2. Vastuvõtukomisjon teavitab õpilaskandidaati sisseastumistestile kutsumisest sisseastumiskeskkonnas hiljemalt nädal enne testi toimumist. 
 3. Sisseastumistestile ei kutsuta õpilast, kelle klassitunnistusel on mitterahuldav või puudulik hinne.
 4. Juhul kui õpilase hariduslikust erivajadusest tulenevalt on vaja teha kohandusi sisseastumise korralduses, esitab õpilane sisseastumiskeskkonnas registreerimisel sellekohase taotluse punktis „Täiendav info/kommentaarid“. Erisuse kohaldamise vajadust tõendav dokument tuleb saata õppekorraldusjuhile aadressil alli.salusaar@srg.edu.ee hiljemalt 22.03.2024.
 5. Punktis 4 kirjeldatud juhul on õpilasel sisseastumistesti sooritamisel õigus erisustele, mis on sätestatud haridus- ja teadusministri määruse nr 54 „Tasemetööde ning põhikooli ja gümnaasiumi lõpueksamite ettevalmistamise ja läbiviimise ning eksamitööde koostamise, hindamise ja säilitamise tingimused ja kord ning tasemetööde, ühtsete põhikooli lõpueksamite ja riigieksamite tulemuste analüüsimise tingimused ja kord“ § 34 lõike 1 punktides 1, 2, 6, 8, 9. Erisusi rakendatakse õpilastele, kellele on sarnaseid meetmeid rakendatud igapäevases õppetöös vähemalt III kooliastme vältel ning kelle erivajaduse kohta on tehtud märge Eesti Hariduse Infosüsteemi.
 6. Vastuvõtukomisjon teeb otsuse erisuste kohandamiseks esitatud dokumentide põhjal ja teavitab sellest õpilaskandidaati sisseastumiskeskkonna kaudu hiljemalt nädal enne testi toimumist.
 7. Sisseastumistestile kutsutud kandidaadid sooritavad kooli poolt määratud ajal ja kohas kirjaliku elektroonilise sisseastumistesti, mis sisaldab matemaatika, loodusainete (geograafia, bioloogia, keemia, füüsika), eesti keele ja inglise keele ülesandeid põhikooli õppekava ulatuses. Testi sooritamiseks on aega kuni 180 minutit. 
 8. Sisseastumistestile võtab õpilane kaasa isikut tõendava dokumendi. Sisseastumistesti tulemused avaldatakse sisseastumiskeskkonnas ühe nädala jooksul pärast testi sooritamist. 
 9. Mõjuva põhjuse korral (haigestumine, olulise kaaluga perekondlik põhjus) on testi erandkorras võimalik sooritada muul ajal, mille määrab kool. Selleks peab lapsevanem või lapse seaduslik esindaja pöörduma enne testi kooli õppekorraldusjuhi poole, et teatada puudumise põhjus. Õppekorraldusjuht teavitab otsusest uue testi aja määramise kohta kolme tööpäeva jooksul. 
 10. Juhul kui õpilane ei ilmu testidele või vestlusele ega teavita kirjalikult mitteilmumise põhjusest hiljemalt testide või vestluse toimumise päeval kella 9.00ks, loetakse seda kandideerimisest loobumiseks. 
 11. Kandidaadid kutsutakse vestlusele testides saadud punktisummade ning 9. klassi tunnistusel olevate hinnete alusel tekkinud pingerea järgi. Pingerida moodustatakse Saue Riigigümnaasiumi 1. või 2. eelistuseks märkinud kandidaatide poolt. Vestlusele kutsutakse maksimaalselt 500 õpilaskandidaati. Vestluse kutsed saadetakse sisseastumise keskkonnas, kutses täpsustatakse ka vestluse aeg ning vorm. Koolil on õigus õpilast mitte kutsuda vestlusvooru, kui tema testi kogu tulemus jääb alla 50% või kui mistahes testi osas saavutab õpilane vähem kui 40%. 
 12. Vestluse eesmärgiks on anda hinnang põhikooli riiklikus õppekavas (§4) sätestatud üldpädevuste tasemele. Õpilane saab tutvustada oma huve ja motiveeritust pühenduda gümnaasiumiõpingutele ning koolivaliku põhjuseid. Vestlusel hinnatakse minapädevuse, teaduspädevuse, sotsiaalse pädevuse ja kultuuripädevuse taset ühtse mudeli alusel neljal astmel. Tase neli iseloomustab õpilast, kes loob seoseid, omab teaduslikku mõtlemist, laia silmaringi, on loov ning suudab end analüüsida. Tase kolm iseloomustab õpilast, kes on teadlik oma tugevustest ja nõrkustest, kes väljendab end üldjoontes selgelt, kes tuleb üldjoontes toime probleemide lahendamisega ning on proovinud erinevaid õpistrateegiaid. Tase kaks iseloomustab õpilast, kes võib probleemide lahendamisega jääda hätta, keda iseloomustab tavamõisteline mõtlemine ning kes piirdub kohustusliku kooliprogrammiga. Tase üks iseloomustab õpilast, kes on passiivne, ei õpi teadlikult ega huvitu ümbritsevast.  
 13. Vestlusele võtab õpilaskandidaat kaasa isikut tõendava dokumendi. Vestlusele tulija on eelnevalt tutvunud kooli õppekorraldust puudutava infoga kooli kodulehel. Kui vestlus on virtuaalne, tuleb kandidaadil näidata pildiga dokumenti. Vajalik on mikrofoni, kaamera ja internetiühendusega seade. Kool ei salvesta vestlust ühelgi viisil, sealhulgas ei tee kool vestlusest stenogrammi, ega heli- või videosalvestist. Kui kandidaat soovib vestluse heli või video salvestamist, tuleb sellest teavitada kooli vähemalt kaks täistööpäeva ette. 
 14. Sisseastumistesti, vestluse tulemuste ja 9. klassi tunnistuse 10 õppeaine (eesti keel, kirjandus, A-võõrkeel, B-võõrkeel, matemaatika, bioloogia, füüsika, geograafia, keemia ja ajalugu) hinnete keskmise alusel moodustub pingerida, mis on aluseks õpilaskandidaadile sisseastumiskeskkonnas vastuvõtu kutse saatmiseks. Juhul, kui kandidaadil pole eelpool loetletud 10 õppeaines kooli õppekorraldusest tingituna mõnda õppeainet veel kokkuvõtvalt hinnatud, otsustab vastuvõtukomisjon õpitulemuste arvestamise metoodika viisil, mis tagab võrdse kohtlemise. 9. klassi tunnistuse kümne õppeaine hinnete keskmine ning vestlusel ja testil saadud punktid arvestatakse koefitsientide alusel pingerea punktideks põhimõttel, et tunnistuse hinded moodustavad 30%, testi punktid 40% ning vestluse punktid 30% õpilase punktide kogusummast. 
 15. Kutse saanud õpilane kinnitab õppijakoha 5 päeva jooksul kutse saamisest. Kui õpilane jätab 5 päeva jooksul alates kutse saamisest õppijakoha kinnitamata, loetakse seda õppijakohast loobumiseks. Õpilaskandidaadid, kellele ei saadeta kutset, jäävad ootenimekirja. Õppijakohta pakutakse ootenimekirjas olevale õpilaskandidaadile, kui kutse saanute hulgas on õppijakohast loobujaid. Ootenimekirja jäänud õpilasi, kes kutset kooli õppima asuda ei saa, teavitatakse kandideerimise lõppemisest ja õppijakoha mittesaamisest hiljemalt 31. augustil. 
 16. Koolil on õigus kutse tagasi võtta, kui 9. klassi klassitunnistusel või põhikooli lõputunnistusel on mitterahuldavad hinded või kui põhikooli lõpetaja saavutab mistahes lõpueksamil tulemuse alla 50%. Sellisel juhul saab õppijakoha ootenimekirjas olev õpilaskandidaat. 
 17. Vastuvõtukomisjoni otsuse alusel kinnitab direktor õpilase gümnaasiumisse vastuvõtmise.  
 18. Sisseastuja kinnitab oma soovi asuda koolis õppima, esitades elektrooniliselt ettenähtud ajal järgmised dokumendid: 
  • taotlus kooli vastuvõtuks;
  • isikut tõendava dokumendi koopia;
  • kandidaadi 9. klassi lõputunnistus koos hinnetelehega; 
  • kandidaadi 9. klassi klassitunnistus. 
 19. Sisseastumisdokumente võetakse vastu 17.06-26.06.2024. 
 20. Kooli vastuvõtmisest teavitatakse õpilaskandidaate sisseastumiskeskkonnas hiljemalt 28. juunil.  
 21. Kool garanteerib vahetusõpilaseks läinud vastuvõetud õpilastele õppekoha järgmiseks õppeaastaks. 
 22. Õpilaste vastuvõtmise erijuhtumid lahendab vastuvõtukomisjon.  

 G2 ja G3 vastuvõtt 2024/25. õa 

 1. G2 ja G3 vastuvõtu eeldusteks on: 
  • otsus järgmisse klassi üleviimise kohta senises koolis;
  • vabade õppijakohtade olemasolu vastavas klassiastmes. 
 2. Kandideerimiseks tuleb õpilaskandidaadil registreeruda veebikeskkonnas Sisseastumine (sisseastumine.ee) vahemikus 10.06-21.06.2024. Erandkorras saab kandideerida ka õppeaasta keskel. 
 3. Kool võtab G2 ja G3 õpingute alustamiseks õpilasi vastu kandidaadi varasemate gümnaasiumi õpitulemuste (kursusehinnete) ja sisseastumisvestluse alusel, mille hindamist on kirjeldatud “Sisseastumistesti ja -vestluse korraldus” punktis 12. Kool ei võta vastu õpilasi, kellel on mitterahuldavad kursusehinded. Komisjonil on õigus määrata kandidaadile sisseastumistesti sooritamise kohustus, kui kandidaadi õpinguraamatu väljavõttel on rahuldavaid kursusetulemusi. 
 4. Vestluse tulemuseks saab olla: 
  • õppijakoha pakkumine Saue Riigigümnaasiumis;
  • otsus keelduda õpilase vastuvõtmisest. 
 5. Õpingute alustamiseks esitab G2 ja G3 astuja hinnetelehe, klassitunnistuse või gümnaasiumi õpinguraamatu koos akadeemilise õiendiga, kuhu on märgitud kohustuslike ja valikkursuste nimetused, nende mahud ja hinded.  

 G1 täiendav vastuvõtt 

 1. Koolil on õigus täita vabaks jäänud G1 astme õppekohad täiendava vastuvõtu raames ning kool annab sellest teada kooli kodulehe kaudu. 
 2. Täiendaval vastuvõtul kehtivad kõik “G1 vastuvõtu tingimused” punktis 3 sätestatud tingimused. 
 3. Täiendava vastuvõtu vestluse tulemuseks saab olla: 
  • õppijakoha pakkumine Saue Riigigümnaasiumis;
  • otsus keelduda õpilase vastuvõtmisest. 

 

Vastuvõtukord