Moodulid

Saue Riigigümnaasium on tulevikku vaatav kool. Meie eesmärk on lähtuda õppija huvidest ja parimate võimaluste loomisest, mis toetaks nende edasisi valikuid järgmisel haridusastmel. Meie eripäraks olevate moodulite raames teeme koostööd kõrgkoolide ja teiste partneritega.

G1 moodulid

Moodul annab hea üldkultuurilise ettevalmistuse, pannes mõtlema eesti rahvuskultuuri üle, üritades mõista eestlasele omaste nähtuste üle. Moodul vaatleb ka kultuuri erinevaid tahke - lähemalt sporti, kirjandust ja muusikat. Mooduli viimases kursuses on igal õpilasel võimalik ise kultuuri loomist katsetada - praktiseerida muusika esitamist mõnel muusikapillil.

 

Kursus "Spordikultuurist ehk kuidas kasvatame võitjaid?"

"Me armastame võitjaid, kuigi nad on väga harva meeldivad inimesed. Nad on peaaegu alati kinnisideelised, isekad ja hoolimatud. See ei oma tähtsust. Me anname neile andeks. Nad meeldivad meile, kui nad võidavad." Fredrik Backman

Kuidas tõusevad ja langevad kohati suisa rahvusaarde statuses sportlased? Mida me neilt ühiskonnana ootame? Mida oleme valmis andeks andma ning mille pärast kanname nad maha? Millise jälje jätavad need ootused noore sportlase kujunemisele? Kursusel uuritakse spordikultuuri kui nähtust kolmes võtmes: esmalt F. Backmani “Karulinna” ühise lähilugemise, seejärel spordi ja sportlaste meediakajastuste ning viimaks noorsportlaste seas läbiviidava küsitluse kaudu. Kursuse lõpptulemusena valmib ühine ülevaade Eesti noorsportlaste hoiakutest ja käitumismustritest.

Kursus "Mina - mitme põlve lugu"

Tihti teame isegi paremini “Kalevipoega” või kodukandi tekkelugusid kui seda, kus ja kuidas kasvasid ning kujunesid meie pereliikmed. Milline oli su vanaema teismeeas või kuidas nad vanaisaga ikka kohtusid? Miks tegi su isa just sellise erialavaliku? Need lood on kujundanud ja vorminud meid märkamatult rohkem kui ükski lapsepõlves kuuldud õpetlik õhtujutt. Sellel kursusel sukeldudki pärimuse kogumist ja psühholoogiat põimides oma perekonnaloo uurimisse ja õpid seeläbi paremini märkama ja mõistma ka ennast.

Kursus "Muusikaline eneseväljendus"

Muusikalise eneseväljenduse kursuse raames on õpilasel võimalik erinevaid muusikariistasid kasutades ise asuda muusiku rolli ning läbi muusika loomise arendada eneseväljendusoskust.

Disainimooduli läbimisega areneb Sinu loov mõtlemine, ruumitaju, oskad toodete tarbijana teha paremaid valikuid. Oskad eristada ja kasutada erinevaid visuaalseid kommunikatsioonivahendeid ning tunned sisekujunduse põhimõtteid ja reegleid. Kursuste lõputöödena valmivad praktilise väljundiga loomingulised projektid.

Kursus "Disain"

Disainikursusel selgitatakse disaini põhimõisteid ja peamisi valdkondi, vaadeldakse disaini läbi aegade meil ja mujal, tutvustatakse disainerlikku mõtteviisi, õpitakse tehiskeskkonda paremini lugema, tõlgendama ja selles orienteeruma ning saadakse teadmisi ise loomise ja kujundamise kohta. Praktiliste harjutuste abil õpetatakse märkama seoseid erinevate valdkondade vahel, põhjuste ja tagajärgede vahel, arendatakse loovat mõtlemist ja intuitsiooni, ruumitaju, otsustusvõimet, oskust arvestada teistega jne. Kursuse läbimine annab võimaluse teha edaspidises elus paremaid valikuid toodete tarbijana, oskusi ja teadmisi loometööks ja on abiks täpsemal elukutse valikul.

Kursus "Visuaalse kommunikatsiooni alused"

Kursus annab ülevaate visuaalse kommunikatsiooni ajaloost (alates visuaalse mõtlemise tekkest kuni tänapäevani).

Pildilise sõnumi rolli olulisus erinevates valdkondades (kunst, disain, arhitektuur, looduslik ja tehiskeskkond).

Erinevate visuaalsete kommunikatsiooni vahendite (piltkujutis, trükitekst jne) eristamine ja kasutamine.

Kursuse jooksul külastame reklaamiagentuuri.

Kursuse lõpptulemus: praktilise väljundiga loominguline ülesanne etteantud aktuaalsel teemal.

Kursus "Sissejuhatus sisekujundusse"

Kursuse käigus saab õpilane vastuse järgnevatele küsimustele:

 • mis on sisekujundus?
 • milline on sisekujunduse arengulugu Õhtumaades?
 • milline on sisekujunduse roll inimeste igapäevaelus?
 • millistest elementidest koosneb sisekujundus?
 • millised on levinumad sisekujunduse stiilid?
 • millega arvestada hea sisekujunduse loomisel?

Kursuse jooksul külastame sisekujundusbürood.

Kursuse lõpptulemus: valmib sisekujundusprojekt ühele reaalsele ruumile (moodboard, mõõtkava, perspektiivi reegleid järgiv joonis, 3D-visuaal, materjalid, värvid).

Loodusmooduli eesmärgiks on pakkuda loodusainete teoreetilistele teadmistele lisaks ka praktilist poolt ning seostada loodusaineid reaalse eluga. Selleks viiakse läbi praktilisi laboratoorseid töid, luuakse ise lihtsamaid katseid ning osaletakse loodusvaatlustel.

Kursus "Keemia praktika lühikursus - anorgaaniline ja orgaaniline keemia"

Kursus käsitleb põhjalikult varasemat õpitut ning on kooskõlas praktikaga laboris. Kursuse jooksul õpid koostama protokolle, arendama oma väljendusoskust koos praktilise tegevusega - põhirõhk koostöö grupis ning seostama keemiat reaalse eluga ehk igapäevased katsed.
Räägime lähemalt anorgaanikast ja orgaanikast ning seome seda elu enesega, teeme teoreetilisi ülesandeid, palju tuleb ka kasuks eelnevalt õpitu põhikoolis. Kursuse eesmärgid on kindlasti eelkõige just laboratoorsetes töödes vajalike vilumuste kujundamine teoreetilisele põhjale, huvi tekitamine selle aine vastu ning ettekujutus õpilasele laboritööga.

Kursus "Praktiline füüsika"

Kursus toetab erinevaid füüsika kursusi praktilise poolega (põhikoolist tuttavad teemavaldkonnad on: mehaanika, soojusõpetus, optika, elektriõpetus). Kursuse eesmärgiks on arendada praktilise töö oskusi laboratoorsete vahenditega ning omandada teadmised teooria ja praktika koostoimest. Tutvutakse laborite eeskirjadega ja nõuetega. Õpitakse korrektset vahendite kasutamist ja harjutatakse protokollide vormistust, millele lisatakse juurde andmete analüüs koos veaarvutusega ja järeldusega. Avardatakse silmaringi populaarteadusliku kirjanduse abil. Harjutatakse erinevat liiki ülesannete lahendamise oskusi ja kriitilist hinnangu andmist tulemustele. Kursuse lõpuks oskab õpilane lahendada erinevaid ülesandeid, koostada korrektset labori protokolli ja analüüsida tulemusi võimalusel koos veaarvutusega ning luua ise lihtsamaid katseid koos lühikese juhendiga.

Kursus "Praktiline bioloogia"

Kursusel õpitakse tundma ja eristama erinevate elusorganismide rakke ja kudesid ning nende paljunemist ja kasvamist. Käsitletakse mikroskoobiga seotud vahendeid ja töövõtteid, valmistatakse ja mikroskoobitakse preparaate, tõestatakse biomolekule erinevates toiduainetes ning õpitakse oma tegevusi protokollima ja praktilisi töid vormistama. Tutvutakse näiteks kooliümbruse elustikuga ning koostatakse taimeherbaarium. Võimalusel osaletakse loodusvaatlustel või kasutatakse õpet loodusmajades, Tallinna Loomaaias ja Tallinna Botaanikaaias.

Mooduli eesmärgiks on anda esmalt ülevaade liikumise ja toitumise teoreetilistest teadmistest, mis aitab mõista nende vajadust ja tähendust inimese heaolule. Olulisel kohal on ka mõistmine, mis on sport ning milline on sportlase ja treeneri roll. Lisaks sellele on moodulil ka praktiline väljund läbi füüsilise treeningu.

Kursus "Toitumise ja liikumise alused"

Teadlik ja toitumisteadust arvestav söömiskultuur ning regulaarne kehaline aktiivsus on tervisliku elulaadi alusteks. Toitumisega seotud põhimõistete ja funktsioonide tundmine aitab meil mõista mitmekesise ja tasakaalustatud toitumise vajadust ja tähendust inimese heaolule. Kursusel saadakse ülevaade tervisliku toitumise põhimõtetest ja tervisespordi positiivsest mõjust organismile. Kursusel osalenu oskab hinnata iseenda toitumist ja teha teadlike valikuid ning selles valdkonnas ohtralt levivast väärinformatsioonis orienteeruda. Oskab analüüsida treeningmahtu ning leida sobiv kehaline koormus, et tagada tervist säästev treening.

Kursus "Spordist ja spordile psühholoogi pilguga"

Kursuse eesmärk on pakkuda tõenduspõhist ja mitmekülgset teadmist spordi eri külgedest, sealhulgas motivatsioonist, treeneri rollist, spordipsühholoogia tehnikatest ning ausast ja turvalisest spordikeskkonnast. Kursusel soodustatakse üksteiselt õppimist ja ühiseid arutelusid, et koos avastada, mil moel on sport palju laiem kui vaid treening ja tulemused. Loodetavasti toetab kursus osalejaid spordivaldkonnaga edaspidigi tegelema sportlase, treeneri või spordiasjatundjana."

Kursus "Füüsiline treening"

Lisaks teoreetilistele teadmistele on mooduli osaks ka praktiline osa füüsilise treeningu näol. 

Moodul on loodud Sulle, kui oled huvitatud saamast juurde teadmisi majandusest ja ettevõtlusest. Kursuste läbimisega saad teadmisi majandusteooriast, kuidas alustada ettevõtlusega, mis on strateegiline juhtimine, millised on töölepingu alusel töötamise tingimused, kuidas kasvatada oma tulusid, millised on efektiivsed strateegiad investeerimisel ja palju muud. Teemad on tihedalt seotud ka vastutustundliku majandamisega ning keskkonnateemadega. Mooduli läbinud on valmis asuma ise tegelema ettevõtlusega näiteks õpilasfirmat luues.

Kursus "Majandusõpetus"

Majandusteooria ja selle alustalad - majandussubjektid, tootmistegurid, majandussüsteemid, nõudlus ja pakkumine ning neid mõjutavad tegurid. Turumajanduse väljakutsed. Tarbimisühiskonna varjukülgede märkamine ning põhjuseid. Vaesus ja nälg, ebavõrdsus, keskkonnakriis, väärtuste kriis, ületarbimine, toidu raiskamine, kiirmood, plastikprügi, mikroplastik, muu prügi. Oma tarbimiskäitumise mõtestamine ja keskkonnajalajälje analüüs. Riigi sekkumisviisid turumajandusse. Erinevate sekkumisviiside mõtestamine ja analüüs. Maksud ja riigieelarve.

Kursus "Ettevõtlus"

Ringmajandus. Toodete ja materjalide eluea pikendamine, “hällist hällini” disain ja toote eluea analüüs. Väärtuspõhine ettevõtlus - sotsiaalne ettevõtlus, ökoettevõtlus, taastav ettevõtlus, jagamismajandus - nende eesmärgid, tegevusmudel ja näited Eestis ja mujal. Ettevõtlusega alustamine, ideede genereerimise meetodid, äriidee hindamine ja analüüs, ettevõtlusvormid ja nende võrdlus, ettevõtte registreerimine, ettevõtte juhi rollid, strateegiline juhtimine, personalijuhtimine (tööjõu vajaduse kaardistamine, ametikoha profiili loomine, värbamisprotsess, tööõigus, meeskonna hoidmine, motiveerimine ja jõustamine).

Kursus "Finantskirjaoskus"

Kursuse eesmärgiks on õppida tundma raha ajalugu ning olemust tänapäeval, osata planeerida oma tulusid, kulusid, varasid ja kohustusi ning osata teha vajalikke samme investeerima hakkamiseks. Peamised teemad: raha, raha kui krediit, laenamine, säästmine, varad ja kohustused, tulude kasvatamine, investeerimine.

Joonestamise mooduli ja selles olevate kursuste eesmärgiks on anda teoreetilised ja praktilised alused jooniste valmistamiseks, vormistamiseks ja lugemiseks. Samal ajal arendada ka ruumikujutlusvõimet ja insener-tehnilist mõtlemist. Lisaks on eesmärgiks anda kursusel osalejale oskus koostada ja redigeerida CAD tarkvaraga loodud jooniseid ning kahe- ja kolmemõõtmelisi objekte. Joonis on tehnika keel. Selleks, et inimesed joonisest ühte moodi aru saaksid, tuleb selle valmistamisel arvestada joonestustööle esitatavate nõuetega.

Mooduli II ja III kursus toimuvad TalTechis.

Järgnevalt on välja toodud TalTechi õppeprogrammid, mida eelpool mainitud eesmärgid toetavad ja mis näitavad kursustelkäsitlevate teemade laialdast kasutust:

 • Ehitiste projekteerimine ja ehitusjuhtimine
 • Hoonete sisekliima ja veetehnika
 • Teedeehitus ja geodeesia
 • Arhitektuur
 • Maapõueressursid
 • Elektroenergeetika ja mehhatroonika
 • Keskkonna-, energia- ja keemiatehnoloogia
 • Materjalitehnoloogia
 • Tootearendus ja robootika

Kursus "Joonestamise algkursus"

Joonestamise algkursus tugineb varasematele matemaatika, osaliselt ka kunsti ja tööõpetuse tundides õpitud teadmistele ja oskustele. Kursuse jooksul õpitakse jooniste vormistamise nõudeid, normkirja kuju, erinevate geomeetriliste konstruktsioonide tegemist, detailide vaadete ja lihtsamate ruumigeomeetriliste objektide kujutamist. Kursuse käigus areneb õpilase ruumikujutlusvõime, täieneb joonestamisega soetud sõnavara ja kuna joonestamine toimub pliiatsiga paberil, siis areneb ka käeline tegevus.

Joonestamise algkursus toetab ruumigeomeetriliste jooniste analüüsimist ja mõistmist ning inseneeriavaldkonna õpingute alustamist.

Kursus "Insenerigraafika 2D"

Kursus koosneb kahest osast: 1. käsitsi joonestamisest, kus tutvutakse nii vabakäe kui ka mõõtkavas jooniste koostamisega, 2. tasapinnalisest arvutijoonestamisest, kus tutvutakse universaalse arvutijoonestusprogrammiga AutoCAD. Alustatakse lihtsamate tasapinnaliste joonistega ja liigutakse samm-sammult keerukamate jooniste juurde. Kursus on praktiline ja annab hea ülevaate kuidas valmistada, koostada ja redigeerida tasapinnalisi jooniseid arvutiprogrammiga AutoCAD.

Kursus "Insenerigraafika 3D"

Kursusel sisenetakse arvutijoonestamise 3D maailma. Kursus koosneb kahest osast: 1. programmi ArchiCAD tutvustus ja rakendamine. Kursuse käigus teostatakse hoone projekt eskiisi tasemel, kus koostatakse lihtne hoone mudel ja vormistatakse põhilised joonised: plaan, lõige ja vaade. Tegemist on küll spetsiifilise 3D hoonete projekteerimisprogrammiga, siis tutvustatakse ka antud programmi muid erifunktsioone. Aine lõpeb projekti koostamisega, mis koosneb tiitellehest, põhilistest joonistest ja hoone renderdusest enda loodud maastikul. Aine on vajalik õpilastele, kes soovivad tulevikus hakata õppima arhitektuuri. 2. programmi AutoCAD 3D võimalustega tutvumine. Selles osas tegeletakse ruumilise arvutijoonestamisega. Lisaks katsetatakse ruumiliste kehade liitmist ja lahutamist.

G2 moodulid

Mooduli kursused lähtuvad Sisekaitseakadeemia sisekaitseõppe valikaine õppekavast ning tunde viiakse läbi koostöös Politsei ja Piirivalveameti ametnikega.

Mooduli läbinud õppija saab Sisekaitseakadeemiasse kandideerimisel 1,5 lisapunkti.

Moodul koosneb neljast kursusest, millest 3 on auditoorsed kursused ning lisaks toimub õppeaasta kevadperioodil kahepäevane ööbimisega laager Sisekaitseakadeemias. Mooduli läbimiseks on laagrist osavõtt kohustuslik. Laagri kuupäev saab edastatud sügisel.

I kursus Politsei ja piirivalve üldkursus

Kursuse läbinud õpilane:

1) teab laiapindse riigikaitse käsitust;

2) teab sisekaitse rolli laiapindses riigikaitses;

3) kirjeldab Politsei- ja Piirivalveameti ülesehitust ja ülesandeid ning politseiteenistuse korraldust Politsei- ja Piirivalveameti põhimääruse ning politsei ja piirivalve seaduse järgi;

4) kirjeldab riigisisese ja rahvusvahelise politseikoostöö võimalusi ning toob nende kohta näiteid;

5) kirjeldab politseiteenistuses kasutatavaid enesekaitsevahendeid, sidepidamisvahendeid ja teenistusrelvi ning toob nende kasutamise kohta elulisi näiteid;

6) selgitab vabatahtlike kaasamise põhimõtteid politsei ja piirivalve valdkonnas;

7) tunneb ära mõjutustegevusi.

 

Teemad: laiapindse riigikaitse käsitus, politseiteenistuse regulatsiooni ning organisatsioonikultuuri ja struktuuri tundmine, politsei riigisisene ja rahvusvaheline koostöö, enesekaitsevahendid, sidepidamisvahendid ja teenistusrelvad, vabatahtlike kaasamine.

 

II kursus Politsei

Kursuse läbinud õpilane:

1) toob näiteid väärtegude ja kuritegude kohta, eristab neid ning mõistab üldiselt süütegude menetlust;

2) nimetab korrakaitseseaduse meetmeid ning toob näiteid korrarikkumise, ohu ja ohu kahtluse kohta;

3) nimetab mõned liikluse järelevalve meetmed ja liikluse ohutuse suurendamise võimalused;

4) kirjeldab ohtu sattumise ja süütegude ennetamise võimalusi;

5) kirjeldab sündmuskohal tegutsemist;

6) kirjeldab politsei patrullimise üldiseid eesmärke ja toob näiteid patrullimise kohta.

 

Teemad: karistusõiguse kohaldamise üldpõhimõtted, avaliku korra kaitse, liikluse järele valvamine, ohtu sattumise ja süütegude ennetamine, tegutsemine sündmuskohal ja asitõendite käitlemine, piirkondlik politseitöö, välijuhtimine ning patrullimine, õppekäik politseiasutusse.

 

III kursus Piirivalve

Kursuse läbinud õpilane:

1) selgitab piiri valvamise üldiseid põhimõtteid, meetodeid ja taktikat;

2) tuvastab reisidokumentide ja transpordivahendite dokumentide lihtsamaid võltsinguid;

3) selgitab ohutuse nõudeid veekogul olles.

Teemad: piiri valvamine, dokumentide kontrollimine, veekogul ohutusnõuete tagamine.

 

Lisaks politsei ja piirivalve õppelaager, kus käsitletakse teemasid: riviõpe, füüsiline ettevalmistus, relvaõpe, kriminaalpolitsei töövaldkond, korrakaitsepolitsei töövaldkond, iseseisva ülesandena oma elukoha seisundi hindamine võimaliku kuritegeliku ründe vähendamiseks.

Moodul viiakse läbi koostöös Tallinna Tervishoiu Kõrgkooliga. 

I kursus Terviseedendus

Kursuse läbinud õpilane:

 • selgitab mõiste „tervis“;
 • nimetab Eesti rahvastiku peamised terviseprobleemid;
 • nimetab sotsiaalseid, kultuurilisi, poliitilisi, majanduslikke, käitumuslikke, bioloogilisi ja keskkondlikke tervisemõjureid;
 • kirjeldab eelnevalt loetletud tervisemõjurite mõju tervisele ning elukvaliteedile;
 • selgitab käitumise kujunemist toitumise, liikumise, uimastite ja riskikäitumise näitel;
 • kirjeldab planeerimise vajalikkust ja selle põhimõtteid;
 • kasutab planeerimise põhimõtteid muutuse planeerimisel;
 • analüüsib enda võimalusi muutuse elluviimisel;
 • demonstreerib ühe asjakohase meetodi kasutamist muutuse elluviimisel.

 

II kursus Anatoomia ja füsioloogia

Kursuse läbinud õpilane:

 • teab aine raames käsitletud elundite kuju, ehitust, paiknemist elundsüsteemide kaupa ja nende talitluse põhimõtteid;
 • kasutab eestikeelset anatoomia- ja füsioloogiaalast terminoloogiat.

 

III kursus Esmaabi ja koduapteek

Kursuse läbinud õpilasele väljastatakse 16 tunnise esmaabikoolituse läbimise tõend.

Kursuse läbinud õpilane:

 • teab teoreetiliselt esmaabi andmise põhimõtteid;
 • oskab hinnata oma ohutust õnnetusolukordades;
 • oskab hinnata õnnetusolukorda;
 • oskab kutsuda abi;
 • oskab hinnata kannatanu seisundit (sh teab kannatanu asendi muutmisega seotud ohtusid);
 • oskab anda esmaabi nii abivahenditega (mootorsõiduki esmaabikomplekt, sidumisvahendid jmt) kui ka abivahenditeta;
 • oskab anda teadvuseta kannatanule esmaabi;
 • oskab anda esmaabi šoki korral;
 • oskab anda esmaabi traumade korral (verejooksude sulgemine, haavade sidumine, sh sideme ja kolmnurkrätiku kasutamine, luumurdude ja liigesetraumade käsitlus, põrutused, peatraumad);
 • oskab anda esmaabi termiliste traumade korral (külmakahjustused, põletused);
 • oskab anda esmaabi hingamisteede probleemide korral (võõrkeha hingamisteedes, allergia, astma);
 • oskab anda esmaabi erinevate haigusseisundite korral (insult, infarkt, diabeet, epilepsia);
 • oskab kardiopulmonaalselt elustada nii lapsi kui ka täiskasvanuid ja kasutada AED-aparaati.
 • teab olulisemaid ravimvorme, ravimite manustamise viise, ravimite süilitamise üldiseid nõudeid;
 • oskab komplekteerida koduapteeki;
 • tunneb külmetushaiguste, seedeelundkonna haiguste ennetuse ja ravi põhimõtteid ning haavahoolduse aluseid;
 • tunneb mikroskoopilisi haigustekitajaid ning mõisteid: probiootik, prebiootik, sünbiootik ja antibiootik.

Moodul viiakse läbi koostöös Tallinna Tehnikakõrgkooliga. Mooduli tunnid toimuvad kesklinnas, Tallinna Tehnikakõrgkooli auditooriumites ja laborites.

 

 

Robootika mooduli ja selles olevate kursuste eesmärgiks on anda insenertehniline ülevaade tarbe- ja tööstusrobotite kasutusest, masinaosadest, elektroonikast ja tarkvarast. Valikkursused annavad õpilastele ülevaate kaasaegsete tehnoloogiate kasutusest ja nende mõjust meie tulevikule. Kursuste käigus õpitakse robootika põhimõisteid, programmeerimise aluseid ja innovaatilisi tulevikutehnoloogiaid. Õpilased saavad läbi praktiliste kogemuste ülevaate robotite ehitamisest ja programmeerimisest ning avastavad, kuidas need tehnoloogiad juba täna meie igapäevaelu mõjutavad.

 

I kursus Pneumaatika ja hüdraulika alused

Antud õppeaine eesmärk on anda õpilastele praktilisi ja teoreetilisi teadmisi hüdro- ja pneumoajami kasutusvaldkonna kohta tänapäeva inseneritehnikas. Loengutes käsitletakse hüdraulika ja pneumaatika süsteemide komponente ning nende rakendamise võimalusi.

Õpitakse erinevate hüdraulika ja pneumaatika süsteemide skeemide koostamist joonisel ja praktikas ning uuritakse silindrite, ventiilide ja ajamite omadusi ning rakendusi. Õppeaine sisaldab ka simulatsioonitarkvara kasutamist, hüdraulika ja pneumaatika süsteemide ühendamist kontrollersüsteemidega ning iseseisvat tööd.

 Pärast kursuse läbimist on õpilastel põhiteadmised hüdraulika ja pneumaatika seadmete ja komponentide kasutamise põhimõtetest ning nendega seotud ohutusnõuetest. Õppeaine eeldab oskust leida seoseid teiste valdkondadega, rakendada teooriat praktikas ning kasutada praktilist kogemust teoreetiliste probleemide lahendamisel.

 

II kursus Robootika ja tulevikutehnoloogiad

Robootika ja tulevikutehnoloogiad on õppeaine, mis tutvustab õpilastele kaasaegseid

tehnoloogiaid ja nende mõju meie tulevikule. Kursuse käigus uuritakse robootika

põhimõtteid, programmeerimise aluseid ja innovaatilisi tulevikutehnoloogiaid. Õpilased

saavad läbi praktiliste kogemuste ja avatud õppe ülevaate robotite ehitamisest ja

programmeerimisest ning avastavad, kuidas need tehnoloogiad juba täna meie

igapäevaelu mõjutavad.

 

III kursus Mikrokontrollerid

Kursuse täpsem kava on koostamisel, kuid kursuse üldiseks eesmärgiks on tunda mikroprotsessori ehitust ja tööpõhimõtteid, käskude liigitust, katkestuste ja adresseerimise mõisteid ning osata kirjutada lihtsamaid programmilõike. Tutvutakse ka lihtsamate elektroonika skeemidega.

Moodul viiakse läbi koostöös Tallinna Tehnikakõrgkooliga. Mooduli tunnid toimuvad kesklinnas, Tallinna Tehnikakõrgkooli auditooriumites. Kursuseid õpetavad TKTK arhitektuuri õppejõud Eestist ja maailmast.

 

Moodulis on kursused arhitektuuri ajaloost, ruumiloomest ja joonistamisest. Kursuse jooksul külastatakse ka koos tegevarhitektidega erinevaid objekte Tallinnas ja lähiümbruses.

 

Kursused läbinud õpilane:

 • omab teadmisi arhitektuuri ja sellele lähedaste kunstikultuuride ajaloost ja teooriast, tehnoloogiatest ja humanitaarteadustest;
 • mõistab arhitektuuri arengut ning kaasaja arhitektuuris ja linnaehituses toimuvaid protsesse;
 • mõistab arhitektikutse ja -eetika ühiskondlikku rolli;
 • tunneb ja orienteerub vaadeldava aja arhitektuuri perioodides ning stiilides, mõistab nende seost oma aja ajaloolise taustaga (kultuuri, majanduse, poliitilise eluga);
 • oskab iseloomustada sarnasusi ja erinevusi eri maade ja perioodide arhitektuuris ning mõista nende põhjuseid;
 • tunneb vaadeldavate perioodide nimekamaid arhitekte ja teab tähtsamaid ehitisi ning on võimeline neid analüüsima ajaloolisest ja stiililisest aspektist.

Draamamoodul koosneb kolmest kursusest, mida viib peamise õpetajana läbi õpetaja Sirly Hiiemäe.

Mooduli eesmärk on, et õppija mõtestaks esinemisoskuse olulisust ja tunneks esinemisest rõõmu, julgeks esineda nii grupikaaslastele kui ka publikule, oskaks kasutada keha, miimikat ja žeste mõtete ja tunnete väljendamiseks.

1. kursus „Minu hääl, minu keha, minu kõne“

Erinevate hääle-ja kõneharjutuste kasutamine, selgema kõne loomine, näitlejameisterlikkuse põhialuste tutvumine harjutuste, improvisatsioonide ja ülesannete kaudu. Elementaarne tegutsemisoskus mistahes esinemisega seotud situatsioonis. Improviseerimisoskuse arendamine  erinevate loovate ülesannete kaudu.

Kavandatavad on teoreetilised tunnid, praktilised harjutused, lühilavastused ning kui võimalik on, siis ka külalislektor, kes tutvustab lavalise liikumise algtõdesid.

I kursusel alustatakse koolinäidendi loomisega

2. kursus „Mina rollis ja roll minus“

Erinevate kehaharjutuste kaudu rolli ja karakteri loomine, grupidünaamika tundmaõppimine. Õpilane tunnetab ennast, partnerit, märkab mittesõnalisi reaktsioone ja sõnumeid, õpib seekaudu arvestama grupikaaslaste ideede ja võimetega. Tunnetab grupisuhteid, mille kaudu on võimalik arendada ühistegevuseks välja vajalikke sotsiaalseid oskusi ja parandab koostöövõimet.

II kursusel jätkatakse koolinäidendis karakterite ja rollide loomisega ning alustatakse lavalisi ettevalmistusi. Külastatakse teatrit ja vaadatakse n-ö lavatagust elu.

3. kursus „Lavastus minus ja mina lavastuses“

Draamastseenide loomine, nende viimistlemine, sihiteadlikult koos grupiga lavastuse mängimine, etendusruumi loomine, stilistika, kõikide seniomandatud oskuste maksimaalne rakendamine ning selle kaudu nt kooliaasta lõpetades mingil suurüritusel näidendi  etendamine.

Turundusmooduli käigus saad teada, mis turundus on, kuidas turundust ära tunda ja kuidas teha tarbijana teadlikumaid valikuid. Samuti saad harjutada esinemist ning õpid kasutama teksti, fotot ja videot oma sõnumi paremaks edastamiseks.

Moodul viiakse läbi koostööd Tallinna Majanduskooliga ning tunnid toimuvad nende koolimajas Mustamäel.

 

Moodul koosneb kolmest kursusest:

1. kursus Turunduse alused:

Kursusel tuleb juttu sellest, mis turundus on. Kuidas turundust ära tunda ning teha tarbijana teadlikumaid valikuid. Kuidas turunduslikke sõnumeid seada selliselt, et need täidaksid eesmärki ning kuidas valida sobilikku turunduskanalit.

Kursuse läbinu:

-         mõistab turunduse toimimispõhimõtteid;

-         eristab turundusliike;

-         omab ülevaadet erinevatest turunduskanalitest ning nende omadustest;

-         omab ülevaadet erinevatest turundustekstidest ning oskab lihtsamaid tekste koostada.

 

2. kursus Esinemis- ja esitlustehnikad:

Kursusel valmistutakse esinemise ettevalmistamiseks, harjutatakse liftikõne koostamist. Samuti tuleb juttu sellest, kuidas luua esinemist toetavat esitlust, millised on mitteverbaalse kommunikatsiooni liigid ning kuidas neid kasutada selleks, et toetada oma sõnumi edastamist. Samuti luuakse oma videopodcast.

 

3. kursus Video ja fotograafia

Kursusel keskendume nutitelefoniga pildistamisele ning videote tegemisele - mida silmas pidada ning milliseid vabavaralisi rakendusi ning programme foto-ja videotöötluse puhul kasutada. Vähem teooriat ja palju praktikat!

Kursuse läbinu:

-         teab milliseid tehnilisi parameetreid pildistamise ning video valmistamise puhul silmas pidada;

-         tunneb fotograafia ja videograafia olulisi põhimõtteid;

-         tunneb kompositsiooni põhimõtteid ning võimalusi;

-         omab ülevaadet fotograafia liikidest;

-         oskab pildistamisel ning video valmistamisel lähtuda psühholoogiast, teab mis visuaalse keele puhul mõjub;

-         omab ülevaadet peamistest fotode ja videote töötlemise põhimõtetest ning programmidest.

G3 moodulid

Meediamoodul koosneb kolmest kursusest: meedia, ristmeedia ning ajakirjandus. Moodul on kokku pandud koostöös Tallinna Ülikooli Balti Filmi, meedia ja kunstide instituudiga (BFM).

Ristmeedia kursus: 1. Sissejuhatus (rist)meediasse. Ülevaade meedia ajaloost, ristmeedia mõiste kujunemisest. Selgitus, mida meedia all mõeldakse. Eri meediate tutvustus: eripärad, sisuline ja tehnoloogiline kujunemine. 2. Ristmeedia erinevad tehnoloogilised platvormid ning nendega seotud tehnoloogiaid ja vahendid. 3. Loo jutustamine meedias. Loo jutustamise kunst (storytelling), ideede otsimine, arendamine, teostamine, illusioonide loomine, mäng tunnete ja assotsiatsioonidega. Loo kombineeritud jutustamine eri meediates ja eri platvormidel. 4. Ristmeedia tänapäeval. Traditsioonilise meedia ja uue meedia kombineerimisel saavutatava sünergia tekkimise võimaluste analüüs. 5. Heli ja video kasutamine sotsiaalmeedias. Montaaži algtõed, lihtsamad tööriistad. 6. Ristmeedia äri teenistuses

Ajakirjanduse kursus:

Ajakirjandus. Erinevad žanrid, kanalid. Meediamaja külastus. Desinformatsioon ja väärinfo. Telestuudio külastus. Sotsiaalmeedia. Kursuse lõpetamiseks on vaja koostada ajakirjanduslik projekt.

Meediakursus: Baasteadmised meediast praktiliste tegevuste kaudu. Meedia vs propaganda. Meeskonnatöö kaudu: kuidas toimub lugude rääkimine ja visuaalsed mõjustamisvõtted (nt reklaamid); teleformaadid ja nende võrdlused, tootmise telgitagused; uudised ja ülesehituse analüüs; filmimine; montaaž; analüüs ja tagasiside

Fotograafia, arvutigraafika, videograafia moodul on kokku pandud koostöös Tallinna Ülikooli Balti Filmi, meedia ja kunstide instituudiga (BFM) ning koosneb kolmest kursusest: fotograafia, arvutigraafika ja videograafia.

Mooduli kursuste eesmärk on omandada baasteadmised staatilise ja liikuva pildi loomisest ja töötlemisest erinevate tehniliste vahendite (fotokaamera, mobiiltelefon, arvuti) abil. Mooduli edukalt läbinud õppija on omandanud oskused fotoseeriate pildistamiseks ja videote salvestamiseks, on omandanud esmased teadmised 2D ja 3D kompositsioonist, valgusest ja optikast, kaamera kasutamisest, režiist ja operaatoritööst, algteadmised foto- ja videotöötlusest ning kasutatavatest vabavaralistest programmidest (Adobe Photoshop, Lightroom ja Da Vinci Resolve); loob digitaalselt plakateid ja liikuvat pilti, kasutab heliefekte ning rakendab õpitut igapäevaelus.

Moodulis õpitakse nägema ja jäädvustama nii staatilist kui pilti. Kursusel praktiseeritakse kompositsiooni, valguse ja optikaga. Läbi objektiivi uuritakse nii looduslikku- kui tehiskeskkonda. Õpitakse pildistamise ja video loomise võtteid piiratud eelarve ja käepäraste vahenditega. Saadakse algteadmisi režiist, operaatoritööst ja montaažist. Õpitakse erinevaid vabavaralisi programme nii foto- kui videotöötluseks, nii staatilise kui liikuva graafika loomiseks, heliefektide kasutamiseks ja tiitrite loomiseks.

Tulevikuoskuste ja meeskonnatöö moodul on kokku pandud koostöös Tallinna Tehnikakõrgkooli humanitaar- ja majandusainete keskusega. Mooduli eesmärk on valmistada õpilasi ette teadlikeks ja vastutustundlikeks enesejuhtijateks nii isiklikus elus hakkamasaamiseks kui meeskondades efektiivselt töötamiseks. Moodul toetab õpilaste võimet teha teadlikke karjääriplaane, suhelda efektiivselt ja lahendada loovalt väljakutseid meeskonnas.

Moodul koosneb kolmest kursusest: enesejuhtimine, mõjus koostöö, loov mõtlemine ja probleemilahendused meeskonnas

 

See moodul süvendab õpilaste arusaamist tulevikuoskustest, karjääriplaneerimisest ja isiklikust arengust, arendab kriitilist mõtlemist, suhtlemisoskusi ja probleemilahendusvõimekust meeskonnas. Esimene kursus keskendub tulevikuoskustele, eesmärkide seadmisele ja enesejuhtimisele, aidates õpilastel kujundada selget nägemust oma tulevikust ning omandada praktilisi oskusi eduka karjääri ja isikliku kasvu saavutamiseks. Teine kursus võtab fookusesse efektiivse ja mõjusa meeskonnatöö, kus õpitakse mõistma koostöö põhimõtteid, arendatakse suhtlemisoskusi ja kriitilist mõtlemist. Kolmas kursus keskendub loovusele ja probleemilahendusele meeskonnas, kus õpitakse kasutama erinevaid loovtehnikaid ja arendatakse oma võimekust lahendada väljakutseid loovalt ja efektiivselt. Praeguse plaani kohaselt toimub kolmas kursus kahepäevase laagri vormis, kus keskendutakse meeskonnas probleemi lahendamisele. Laagrile järgnevad paar kontaktkohtumist refleksiooniks.

Mooduli läbimine annab osalejale olulised oskused ja teadmised, et olla edukas nii tööelus kui ka isiklikus arengus.

Poliitika ja valitsemise moodul annab ülevaate riikidest, režiimidest, ideoloogiatest, riikide valitsemiskorraldustest ja poliitikast. Moodul annab lisaks laiapõhjalistele teadmistele poliitikast ka võimaluse harjutada avalikku esinemist, võõrkeeli, meeskonnatööd ning kindlasti avardab kõigi silmaringi.

Poliitika ja valitsemise mooduli kursuseid viib läbi Tallinna Ülikooli nooremteadur ja Kriisiuuringute Keskuse juht Hannes Nagel.

 

Moodul koosneb kolmest kursusest: riik, valitsemine, poliitika.

Kursusel „riik“ keskendutakse riikidele ja režiimidele. Toimuvad grupitööd erinevate riikide teemadel, paneeldiskussioonid ning ka iseseisvad tööd.

Kursusel „valitsemine“ õpitakse tundma erinevaid valitsemisvorme, saadakse teadmisi riigiinstitutsioonidest ning kohtutakse kohaliku tasandi otsustajatega.

Kursusel „poliitika“ saadakse aimu poliitikast, poliitkultuurist ja poliitilisest kommunikatsioonist.

Moodulis on oluline koht grupitöödel, rollimängudel ja diskussioonidel. Kuna poliitika ja valitsemine on suur ja andmemahukas valdkond, on mooduli kursustel tähtis osa ka kirjanduse ja allikatega tutvumisel ja iseseisvatel töödel.

Tahaksid tulevikus olla firma- või tiimijuht? Kellegi ülemus? Koolitaja? Poliitik? ...õpetaja? Selles moodulis saad hea ettevalmistuse kõigiks nendeks ametiteks läbi õpetajatöö teooria ja praktika, lihvid oma esinemist, ajaplaanimist, grupijuhtimist ning paljusid oskusi, millest on kasu lugematul hulgal töökohtadel.  

Moodulis õpid tundma haridussüsteemi laiemalt, saad ülevaate tunniandmise ABC-st ning palju harjutamiskogemust erineva tasemega rühmades. Ükskõik mis valdkonnas tulevikus vägesid juhid, pead samamoodi tundma süsteemi laiemalt, teadma, milline on hea tiimijuht ning kuidas ideid praktikas ellu viia. 

Moodul koosneb kolmest kursusest: hariduspoliitika, õpetajatöö ABC, õpetajatöö praktika. Mooduli on kokku pannud meie õpetaja Laura Evisalu.

 

Hariduspoliitika 

Kursus aitab laiemalt mõista, miks Eesti haridussüsteem on hetkel just selline nagu ta on ning milline on kool mujal maailmas. Kursus viib ka põnevatele õppekäikudele haridusministeeriumisse ning erinevatesse töörühmadesse, kelle kujundada on tulevaste õppijate haridustee. 

Õpetajatöö ABC 

Kursusel süvenetakse hea õpetaja omadustesse ja oskustesse, õpitakse tunniplaneerimist, erinevaid õppemeetodeid ja -stiile. Luuakse ka paralleele, kuidas kõik omandatavad oskused on ülekantavad teistesse valdkondadesse. 

Õpetajatöö praktika 

Kursus koosneb mitut liiki praktikast: käid vaatlemas õpetajaid, annad moodulikaaslastele minitunni ning praktiseerid ABC kursusel õpitut nii oma koolis kui majast väljas tunde andes. Kursuse lõpuks on garanteeritud, et oled kordades enesekindlam esineja, selgem kõneleja ning parem juht. 

Mooduli kursused viiakse läbi koostöös Tallinna Tehnikaülikooli programmeerimise õppejõu Ago Lubergiga ning TalTechi üliõpilastega. Õpe toimub Moodle keskkonnas ja kontaktis.

Moodulit ei saa läbida uuesti need, kes läbisid selle G2 astmes.

 

I kursus Programmeerimise algkursus

Kursusel tutvustatakse programmeerimise põhimõisteid ning lahendatakse praktilisi ülesandeid. Ülesannete kontrollimist viiakse läbi automaattestidega, mis võimaldab õpilasele kohese tagasiside oma tehtud ülesande eest. Lisaks saab õpilane personaalset tagasisidet oma koodi kohta õppejõult.

Kursusel tutvustatakse programmeerimist kasutades Pythoni programmeerimiskeelt. Kursusel tutvutakse Pythoni peamiste keelekonstruktsioonidega - muutuja, matemaatilised operatsioonid, funktsioon, tingimuslause, tõeväärtused, tsüklid, sõne, järjend, sõnastik, ennik, hulk, failioperatsioonid.

 

II kursus Programmeerimise jätkukursus

Kursus on jätk TalTechi valikkursusele Programmeerimise algkursus.

Kursusel õpitakse Pythoni programmeerimiskeelt ning jätkatakse sealt, kus algkursus pooleli jäi. Kursusel tuletatakse meelde ning õpitakse selgeks Pythoni keelekonstruktsioonid - muutuja, matemaatilised operatsioonid, funktsioon, tingimuslause, tõeväärtused, sõne, tsüklid, järjend, sõnastik. Tutvutakse andmestruktuuride (järjend, hulk, ennik, sõnastik) kasutamisega erinevates probleemides. Tehakse sissejuhatus üksustestide kirjutamisse ja objektorienteeritud programmeerimisse. Rakendatakse õpitud programmeerimisoskusi reaalsete ülesannete lahendamisel.

 

III kursus Programmeerimise edasijõudnute kursus

Kursus on jätk TalTechi valikkursusele Programmeerimise jätkukursus.

Kursusel õpitakse Pythoni programmeerimiskeelt ning jätkatakse sealt, kus jätkukursus pooleli jäi. Kursusel tuletatakse meelde Pythoni peamised keelekonstruktsioonid, andmestruktuurid ja objektorienteeritud programmeerimise alustõed. Täiendatakse teadmisi objektorienteeritud programmeerimises ja tutvutakse API-ga. Rakendatakse õpitud programmeerimisoskusi reaalsete ülesannete lahendamisel. Kursuse lõpuks valmib aineprojekt (nt mäng) tiimitööna.