Moodulid

Saue Riigigümnaasium on tulevikku vaatav kool. Meie eesmärk on lähtuda õppija huvidest ja parimate võimaluste loomisest, mis toetaks nende edasisi valikuid järgmisel haridusastmel. Meie eripäraks olevate moodulite raames teeme koostööd kõrgkoolide ja teiste partneritega.

G1 moodulid (alates 2022/23)

Moodul annab hea üldkultuurilise ettevalmistuse, pannes mõtlema eesti rahvuskultuuri üle, üritades mõista eestlasele omaste nähtuste üle. Moodul vaatleb ka kultuuri erinevaid tahke - kirjandust, filmi ja muusikat. Mooduli viimases kursuses on igal õpilasel võimalik ise kultuuri loomist katsetada - kas siis draamakursuse raames või praktiseerides mõnel muusikariistal.

Mooduli kolmanda kursuse puhul valivad õpilased endale sobiva, kas draama- või praktilise muusika kursuse.

Kursus "Laulu- ja tantsupidu - meie Aegade Assamalla"

Oma igapäevast elu elades tundub tihti, et ühe eestlase lemmiktoit on teine eestlane. Ning siis tuleb laulupidu. Ning siis nendest eestlastest 150 000 litsub end kokku lauluväljakule. Ning siis on äkki tunne, et eestlane olla on uhke ja hää. Miks see on nii? Mis seal lauluväljakul siis juhtub? Mis on seal juhtunud juba üle 150 aasta? Ja ometigi oli see traditsioon ühel hetkel katkemas. Millal siis - vastus võib sind üllatada. Ning mida see katkemise oht ja siiski edasikestmine ütleb meile meie endi ja meie tänase päeva kohta?

See kursus kutsub sind kaasa mõtlema eesti kultuuri olemuse ning eestlaseks olemise põhitõdede üle. Kursuse käigus saab esitada palju küsimusi ning loodetavasti leiame nendele ka koos vastused. Kindlasti aga leiame vastuse küsimusele, mida tähendab selle kursuse pealkiri.

Kursus "Kuidas lugeda filmi “Risttuules”?"

Kui tahta edasi anda üht lugu, on võimalusi mitmeid. Jutuvestja võib jutustada selle loo kuulajatele. Kirjanik võib selle loo sõnadesse panna ning lugejatele raamatuna lugemiseks pakkuda. Kunstnik võib värvidega manada selle loo lõuendile. Skulptor võib raiuda selle kivisse. Helilooja paneb loo helisema.

Ja siis tuleb režissöör, kes võtab kõik eelneva ja mustkunstnikuna jutustab meile loo selliselt, et see tundub tegelikust tegelikum, jutustab liikuvate piltide abil. Liikuvate piltide abil, mis tegelikult ei liigu. Mida me näeme, kui me filmi vaatame? Ja mida me ei näe?

Kursus teeb sissejuhatuse filmikeele “lugemisesse”. Püüame ka ise filmikeelt luua ja piltide abil lugusid jutustada ning vaatame, kuidas seda on teinud Martti Helde filmis “Risttuules”.

Kursus "Draama/muusikaline eneseväljendus"

Draamakursuse eesmärgiks on õppida analüüsima iseenda ja erinevate inimeste käitumist teatri vahendite abiga. Kursus võimaldab õpilastel arendada eneseväljenduse ning avaliku esinemise oskust. Kursuselt saavad noored teoreetilist infot, aga vähemalt sama palju on neil võimalus kogeda ja katsetada.

Muusikalise eneseväljenduse kursuse raames on õpilasel võimalik erinevaid muusikariistasid kasutades ise asuda muusiku rolli ning läbi muusika loomise arendada eneseväljendusoskust.

Disainimooduli läbimisega areneb Sinu loov mõtlemine, ruumitaju, oskad toodete tarbijana teha paremaid valikuid. Oskad eristada ja kasutada erinevaid visuaalseid kommunikatsioonivahendeid ning tunned sisekujunduse põhimõtteid ja reegleid. Kursuste lõputöödena valmivad praktilise väljundiga loomingulised projektid.

Kursus "Disain"

Disainikursusel selgitatakse disaini põhimõisteid ja peamisi valdkondi, vaadeldakse disaini läbi aegade meil ja mujal, tutvustatakse disainerlikku mõtteviisi, õpitakse tehiskeskkonda paremini lugema, tõlgendama ja selles orienteeruma ning saadakse teadmisi ise loomise ja kujundamise kohta. Praktiliste harjutuste abil õpetatakse märkama seoseid erinevate valdkondade vahel, põhjuste ja tagajärgede vahel, arendatakse loovat mõtlemist ja intuitsiooni, ruumitaju, otsustusvõimet, oskust arvestada teistega jne. Kursuse läbimine annab võimaluse teha edaspidises elus paremaid valikuid toodete tarbijana, oskusi ja teadmisi loometööks ja on abiks täpsemal elukutse valikul.

Kursus "Visuaalse kommunikatsiooni alused"

Kursus annab ülevaate visuaalse kommunikatsiooni ajaloost (alates visuaalse mõtlemise tekkest kuni tänapäevani).

Pildilise sõnumi rolli olulisus erinevates valdkondades (kunst, disain, arhitektuur, looduslik ja tehiskeskkond).

Erinevate visuaalsete kommunikatsiooni vahendite (piltkujutis, trükitekst jne) eristamine ja kasutamine.

Kursuse jooksul külastame reklaamiagentuuri.

Kursuse lõpptulemus: praktilise väljundiga loominguline ülesanne etteantud aktuaalsel teemal.

Kursus "Sissejuhatus sisekujundusse"

Kursuse käigus saab õpilane vastuse järgnevatele küsimustele:

 • mis on sisekujundus?
 • milline on sisekujunduse arengulugu Õhtumaades?
 • milline on sisekujunduse roll inimeste igapäevaelus?
 • millistest elementidest koosneb sisekujundus?
 • millised on levinumad sisekujunduse stiilid?
 • millega arvestada hea sisekujunduse loomisel?

Kursuse jooksul külastame sisekujundusbürood.

Kursuse lõpptulemus: valmib sisekujundusprojekt ühele reaalsele ruumile (moodboard, mõõtkava, perspektiivi reegleid järgiv joonis, 3D-visuaal, materjalid, värvid).

Loodusmooduli eesmärgiks on pakkuda loodusainete teoreetilistele teadmistele lisaks ka praktilist poolt ning seostada loodusaineid reaalse eluga. Selleks viiakse läbi praktilisi laboratoorseid töid, luuakse ise lihtsamaid katseid ning osaletakse loodusvaatlustel.

Kursus "Keemia praktika lühikursus - anorgaaniline ja orgaaniline keemia"

Kursus käsitleb põhjalikult varasemat õpitut ning on kooskõlas praktikaga laboris. Kursuse jooksul õpid koostama protokolle, arendama oma väljendusoskust koos praktilise tegevusega, seostama keemiat reaalse eluga nt seebi valmistamine ja valkude lahustamine. Räägime lähemalt anorgaanikast ja orgaanikast ning seome seda elu enesega. Kursuse eesmärgid on kindlasti eelkõige just laboratoorsetes töödes vajalike vilumuste kujundamine teoreetilisele põhjale, huvi tekitamine selle aine vastu ning ettekujutus õpilasele laboritööga.

Kursus "Praktiline füüsika"

Kursus toetab erinevaid füüsika kursusi praktilise poolega (põhikoolist tuttavad teemavaldkonnad on: mehaanika, soojusõpetus, optika, elektriõpetus). Kursuse eesmärgiks on arendada praktilise töö oskusi laboratoorsete vahenditega ning omandada teadmised teooria ja praktika koostoimest. Tutvutakse laborite eeskirjadega ja nõuetega. Õpitakse korrektset vahendite kasutamist ja harjutatakse protokollide vormistust, millele lisatakse juurde andmete analüüs koos veaarvutusega ja järeldusega. Avardatakse silmaringi populaarteadusliku kirjanduse abil. Harjutatakse erinevat liiki ülesannete lahendamise oskusi ja kriitilist hinnangu andmist tulemustele. Kursuse lõpuks oskab õpilane lahendada erinevaid ülesandeid, koostada korrektset labori protokolli ja analüüsida tulemusi võimalusel koos veaarvutusega ning luua ise lihtsamaid katseid koos lühikese juhendiga.

Kursus "Praktiline bioloogia"

Kursusel õpitakse tundma ja eristama erinevate elusorganismide rakke ja kudesid ning nende paljunemist ja kasvamist. Käsitletakse mikroskoobiga seotud vahendeid ja töövõtteid, valmistatakse ja mikroskoobitakse preparaate, tõestatakse biomolekule erinevates toiduainetes ning õpitakse oma tegevusi protokollima ja praktilisi töid vormistama. Tutvutakse näiteks kooliümbruse elustikuga ning koostatakse taimeherbaarium. Võimalusel osaletakse loodusvaatlustel või kasutatakse õpet loodusmajades, Tallinna Loomaaias ja Tallinna Botaanikaaias.

Mooduli eesmärgiks on anda esmalt ülevaade liikumise ja toitumise teoreetilistest teadmistest, mis aitab mõista nende vajadust ja tähendust inimese heaolule. Olulisel kohal on ka mõistmine, mis on sport ning milline on sportlase ja treeneri roll. Lisaks sellele on moodulil ka praktiline väljund läbi füüsilise treeningu.

Kursus "Toitumise ja liikumise alused"

Teadlik ja toitumisteadust arvestav söömiskultuur ning regulaarne kehaline aktiivsus on tervisliku elulaadi alusteks. Toitumisega seotud põhimõistete ja funktsioonide tundmine aitab meil mõista mitmekesise ja tasakaalustatud toitumise vajadust ja tähendust inimese heaolule. Kursusel saadakse ülevaade tervisliku toitumise põhimõtetest ja tervisespordi positiivsest mõjust organismile. Kursusel osalenu oskab hinnata iseenda toitumist ja teha teadlike valikuid ning selles valdkonnas ohtralt levivast väärinformatsioonis orienteeruda. Oskab analüüsida treeningmahtu ning leida sobiv kehaline koormus, et tagada tervist säästev treening.

Kursus "Spordist ja spordile psühholoogi pilguga"

Kursuse eesmärk on pakkuda tõenduspõhist ja mitmekülgset teadmist spordi eri külgedest, sealhulgas motivatsioonist, treeneri rollist, spordipsühholoogia tehnikatest ning ausast ja turvalisest spordikeskkonnast. Kursusel soodustatakse üksteiselt õppimist ja ühiseid arutelusid, et koos avastada, mil moel on sport palju laiem kui vaid treening ja tulemused. Loodetavasti toetab kursus osalejaid spordivaldkonnaga edaspidigi tegelema sportlase, treeneri või spordiasjatundjana."

Kursus "Füüsiline treening"

Lisaks teoreetilistele teadmistele on mooduli osaks ka praktiline osa füüsilise treeningu näol. Jõutreening on kombineeritud jõusaalist ja pilatesest.

Moodul on loodud Sulle, kui oled huvitatud saamast juurde teadmisi majandusest ja ettevõtlusest. Kursuste läbimisega saad teadmisi majandusteooriast, kuidas alustada ettevõtlusega, mis on strateegiline juhtimine, millised on töölepingu alusel töötamise tingimused, kuidas kasvatada oma tulusid, millised on efektiivsed strateegiad investeerimisel ja palju muud. Teemad on tihedalt seotud ka vastutustundliku majandamisega ning keskkonnateemadega. Mooduli läbinud on valmis asuma ise tegelema ettevõtlusega näiteks õpilasfirmat luues.

Kursus "Majandusõpetus"

Majandusteooria ja selle alustalad - majandussubjektid, tootmistegurid, majandussüsteemid, nõudlus ja pakkumine ning neid mõjutavad tegurid. Turumajanduse väljakutsed. Tarbimisühiskonna varjukülgede märkamine ning põhjuseid. Vaesus ja nälg, ebavõrdsus, keskkonnakriis, väärtuste kriis, ületarbimine, toidu raiskamine, kiirmood, plastikprügi, mikroplastik, muu prügi. Oma tarbimiskäitumise mõtestamine ja keskkonnajalajälje analüüs. Riigi sekkumisviisid turumajandusse. Erinevate sekkumisviiside mõtestamine ja analüüs. Maksud ja riigieelarve.

Kursus "Ettevõtlus"

Ringmajandus. Toodete ja materjalide eluea pikendamine, “hällist hällini” disain ja toote eluea analüüs. Väärtuspõhine ettevõtlus - sotsiaalne ettevõtlus, ökoettevõtlus, taastav ettevõtlus, jagamismajandus - nende eesmärgid, tegevusmudel ja näited Eestis ja mujal. Ettevõtlusega alustamine, ideede genereerimise meetodid, äriidee hindamine ja analüüs, ettevõtlusvormid ja nende võrdlus, ettevõtte registreerimine, ettevõtte juhi rollid, strateegiline juhtimine, personalijuhtimine (tööjõu vajaduse kaardistamine, ametikoha profiili loomine, värbamisprotsess, tööõigus, meeskonna hoidmine, motiveerimine ja jõustamine).

Kursus "Finantskirjaoskus"

Kursuse eesmärgiks on õppida tundma raha ajalugu ning olemust tänapäeval, osata planeerida oma tulusid, kulusid, varasid ja kohustusi ning osata teha vajalikke samme investeerima hakkamiseks. Peamised teemad: raha, raha kui krediit, laenamine, säästmine, varad ja kohustused, tulude kasvatamine, investeerimine.

Joonestamise mooduli ja selles olevate kursuste eesmärgiks on anda teoreetilised ja praktilised alused jooniste valmistamiseks, vormistamiseks ja lugemiseks. Samal ajal arendada ka ruumikujutlusvõimet ja insener-tehnilist mõtlemist. Lisaks on eesmärgiks anda kursusel osalejale oskus koostada ja redigeerida CAD tarkvaraga loodud jooniseid ning kahe- ja kolmemõõtmelisi objekte. Joonis on tehnika keel. Selleks, et inimesed joonisest ühte moodi aru saaksid, tuleb selle valmistamisel arvestada joonestustööle esitatavate nõuetega.

Mooduli II ja III kursus toimuvad TalTechis.

Järgnevalt on välja toodud TalTechi õppeprogrammid, mida eelpool mainitud eesmärgid toetavad ja mis näitavad kursustelkäsitlevate teemade laialdast kasutust:

 • Ehitiste projekteerimine ja ehitusjuhtimine
 • Hoonete sisekliima ja veetehnika
 • Teedeehitus ja geodeesia
 • Arhitektuur
 • Maapõueressursid
 • Elektroenergeetika ja mehhatroonika
 • Keskkonna-, energia- ja keemiatehnoloogia
 • Materjalitehnoloogia
 • Tootearendus ja robootika

Kursus "Joonestamise algkursus"

Joonestamise algkursus tugineb varasematele matemaatika, osaliselt ka kunsti ja tööõpetuse tundides õpitud teadmistele ja oskustele. Kursuse jooksul õpitakse jooniste vormistamise nõudeid, normkirja kuju, erinevate geomeetriliste konstruktsioonide tegemist, detailide vaadete ja lihtsamate ruumigeomeetriliste objektide kujutamist. Kursuse käigus areneb õpilase ruumikujutlusvõime, täieneb joonestamisega soetud sõnavara ja kuna joonestamine toimub pliiatsiga paberil, siis areneb ka käeline tegevus.

Joonestamise algkursus toetab ruumigeomeetriliste jooniste analüüsimist ja mõistmist ning inseneeriavaldkonna õpingute alustamist.

Kursus "Insenerigraafika 2D"

Kursus koosneb kahest osast: 1. käsitsi joonestamisest, kus tutvutakse nii vabakäe kui ka mõõtkavas jooniste koostamisega, 2. tasapinnalisest arvutijoonestamisest, kus tutvutakse universaalse arvutijoonestusprogrammiga AutoCAD. Alustatakse lihtsamate tasapinnaliste joonistega ja liigutakse samm-sammult keerukamate jooniste juurde. Kursus on praktiline ja annab hea ülevaate kuidas valmistada, koostada ja redigeerida tasapinnalisi jooniseid arvutiprogrammiga AutoCAD.

Kursus "Insenerigraafika 3D"

Kursusel sisenetakse arvutijoonestamise 3D maailma. Kursus koosneb kahest osast: 1. programmi ArchiCAD tutvustus ja rakendamine. Kursuse käigus teostatakse hoone projekt eskiisi tasemel, kus koostatakse lihtne hoone mudel ja vormistatakse põhilised joonised: plaan, lõige ja vaade. Tegemist on küll spetsiifilise 3D hoonete projekteerimisprogrammiga, siis tutvustatakse ka antud programmi muid erifunktsioone. Aine lõpeb projekti koostamisega, mis koosneb tiitellehest, põhilistest joonistest ja hoone renderdusest enda loodud maastikul. Aine on vajalik õpilastele, kes soovivad tulevikus hakata õppima arhitektuuri. 2. programmi AutoCAD 3D võimalustega tutvumine. Selles osas tegeletakse ruumilise arvutijoonestamisega. Lisaks katsetatakse ruumiliste kehade liitmist ja lahutamist.

G2 moodulid (alates 2023/24)

G3 moodulid (alates 2024/25)