Valikkursused II perioodil

Kolme aasta jooksul tuleb õppijal läbida vähemalt 6 valikkursust, igal õppeaastal 2. Valikkursused on tunniplaanis õppeaasta II ja III perioodil. Valikkursuse avamise eelduseks on 12 õppija huvi. 

Sissejuhatavas kursuses antakse teoreetiline ülevaade eesti viipekeele olemusest ja eesti viipekeelsete kurtide kogukonnast. Praktilises osas käsitletakse igapäevaelu puudutavat viipevara, harjutatakse mõistmist, viibete ja sõrmendite kasutamist erinevates suhtlussituatsioonides. Sellel kursusel pannakse rohkem rõhku praktilise osale ehk arusaamisele, viipevara omandamisele. Interaktiivne õpe sisaldab praktikume, arutelusid, rühmatöid, harjutusi ja analüüse. Kursuse läbinu mõistab igapäevaseid väljendeid ja suudab oma mõtteid elementaarsetes suhtlussituatsioonides eesti viipekeeles lihtlausetega väljendada ja tunneb viipekeelsete kurtide kogukonna kultuuri.

 

Sihtgrupp: G1, G2, G3

Kasutame oma keha iga päev, kuid kui palju me mõtleme, kuidas me seda tegelikult liigutame ja milliseid sõnumeid on võimalik enda keha ja häälega edasi anda? Improvisatsioon on teatriõpetuse üks aluseid ning vajalik oskus enese väljendamisel.

See kursus käsitleb põhjalikult improvisatsiooni eri tahke ning tehnikaid füüsilise, häälelise ja sõnalise eneseväljenduse kaudu. Samuti saab sellel kursusel algteadmised sõnalise tekstiga töötamiseks. 

Õpigrupi soovil võime kokku panna kursuse lõpuks lühilavastuse või etteaste koolile.

Kursus on läbinisti praktiline, ainus kohustuslik kirjalik ülesanne on õpipäeviku täitmine.

 

Sihtgrupp: G1, G2, G3

Valikkursusel on täita oluline roll õpilase teadlikkuse kujunemisel ja aktiivseks maailmakodanikuks saamisel, kelle jaoks on olulised ühiskonna säästev ja jätkusuutlik areng, õiglus, sallivus, kaasamine ning koostöö. Valikkursus tugineb gümnaasiumi geograafia kohustuslikes kursustes omandatud teadmistele, oskustele ja hoiakutele ning on tihedalt seotud ajaloos, ühiskonna- ja majandusõpetuses õpitavaga. Õppesisu lõimub maailmaharidusega, mis loob võimaluse mõista üleilmastumise põhjusi ja mõjusid ning olla peamiste rahvusvaheliste arengueesmärkide ja jätkusuutliku inimarengu põhimõtete tundmise kaudu aktiivne kodanik. Valikkursus võimaldab süvendatult tegeleda erinevate regioonide aktuaalsete probleemidega arenenud ja arengumaade näidetel. Maailma loodusliku, kultuurilise, demograafilise ja majandusliku mitmekesisuse ning eripära tundmine aitab toime tulla globaliseeruvas maailmas. Regioonide õppimisel rõhutatakse eelkõige loodusolude, rahvastiku, kultuuri, majanduse ja ühiskonna arengut vastastikustes seostes. Õppes omandatakse igapäevase eluga seonduvate probleemide lahendamise ning kompetentsete otsuste tegemise oskused, mis suurendavad õpilaste toimetulekut looduslikus ja sotsiaalses keskkonnas. 

Õppe käigus arenevad õpilaste oskused teabeallikaid kasutada ning neis leiduvat teavet kriitiliselt hinnata. See aitab kaasa selliste teadmiste ja oskuste kujunemisele, mis võimaldavad ühiskonnas esinevaid protsesse mõista ning selgitada.  

 

Sihtgrupp: G1, G2, G3

Kui sulle meeldib keeli õppida või tahad lihtsalt omapärast väljakutset, siis on antud kursus hea võimalus laiendada oma silmaringi ühe maailma vanima keelega. Õppetöö toimub auditoorsete loengutena, millele järgneb loengu välisel ajal iseseisev kodune töö. Töö on ette nähtud iseseisvana, seega rühmatöid ei toimu. Kursusel on tähtis aktiivne osalemine ja omapoolne panus.

Kursuse läbinud õppija omandab algteadmised hiina keelest ja selle loogikast - mõistab hiina keele põhitõdesid, tähemärkide kirjutamise loogikat ja oskab eristada toone. Oskab osaleda algelises vestluses hiina keeles - tutvustada ennast, oma pere. Lisaks õpime põhilist sõnavara, et saada hakkama poes.

 

Sihtgrupp: G1, G2, G3

Kursuse eesmärk on omandada algteadmisi hispaania keele ja kultuuri kohta. Kursusel õpitu võimaldab mõista ja kasutada lihtsamaid igapäevaseid hispaaniakeelseid väljendeid, mille läbi õpilasel on võimalus laiendada suhtlemisvõimalusi ning kultuurilist silmaringi. 

 

Kursuse õpiväljundid: 

Õpilane on tutvunud põhiliste hääldusreeglitega ja omab algteadmisi hispaania keele grammatikast. 

Oskab reageerida levinud tervitus- ja hüvastijätusituatsioonides ja oskab jagada ja küsida kontaktandmeid. 

Oskab lühidalt kirjeldada oma huvisid, perekonda, tegevusi ning küsida nende kohta vestluspartnerilt. 

Saab hakkama poes hinnaküsimisega ning on tutvunud turismiga seotud sõnavaraga.

Oskab kasutada hispaaniakeelseid numbreid, küsida ja öelda kuupäeva, kellaaega, vanust, aadressi ja telefoninumbrit. 

 

Sihtgrupp: G1, G2, G3

Valikkursuse „Ingliskeelsed riigid“ eesmärk on anda õppijatele ülevaade ingliskeelsete riikide ühiskonnast ja kultuurist. Riigid, millele kursuse raames keskendutakse on Ameerika Ühendriigid, Austraalia ja Ühendkuningriigid. Kuna keel, selle areng, eripärad ning kasutus on tihedalt seotud selle riigi ühiskonna ja kultuuriga, kus seda peamiselt kõneletakse, siis toetab „Ingliskeelsed riigid“ kursus õpilase inglise keele omandamist ja kasutamist, arendades ta keeletunnetust ja kultuuritundlikku keelekasutust ning aidates paremini mõista anglo-maailma. Kuigi ingliskeelne maailm on interneti vahendusel kõigile kättesaadav, ei pruugi virtuaalne kogemus anda tunnetust ega teadlikkust reaalsusest. Lisaks peamistele valdkondadele – keel, ajalugu, meelelahutus, sport – keskendub see kursus mittenähtavatele kultuurimarkeritele, mida on raskem hoomata kõrvalt vaadeldes (identiteet, väärtused, arusaamad). See kursus viibki õpilased juhendatult, suunatult ja toetatult seda mitmekülgset ja vähem-hoomatavat anglo-maailma uurima ning avastama.

Õppetegevuse aluspõhimõtteks on õppijakeskne õpe, lähtudes õpilaste vajadustest, huvidest ja võimetest. Keskseteks on õpilaste iseseisvus ja vastutus oma õppimise eest, positiivse ja arendava tagasiside andmine ning austav, avatud ja arendav õppekeskkond. Kursus viiakse läbi seminarivormis ning rakendatakse ümberpööratud klassiruumi põhimõtteid, mille eelduseks on õpilaste ettevalmistus igaks seminariks ja aktiivne osavõtt. Peamisteks õppemeetoditeks on arutelud, rühmatööd, õpilaste esitlused, jms. Kursuse õppekeel on inglise keel, mis toetab kursusel käsitletavate teemade sügavamat mõistmist ning omandamist. Lisaks kursusel käsitletavate teemade omandamisele arendab õpilane kursuse käigus ka oma inglise keele oskust.

Kursusele on kaasatud külalisesinejad ning plaanis on õppekäigud (võimaluse ja soovi korral ka välisriiki), et õpilase kogemus oleks võimalikult autentne.

 

Sihtgrupp: G1, G2, G3

IT- ja IT-projektide juhtimise kursus on mõeldu neile, kes soovivad saada ülevaate IT erinevatest valdkondadest ning IT eesmärkidest, IT juhtimisega seotud tegevustest ning IT protsessidest. Valikaine annab ülevaate, kuidas IT valdkonda süsteemselt ja läbimõeldult korraldada, ning laiemalt on vaatluse all IT alused ning küberturvalisus. Suurem osa ning tähelepanu läheb kursusel IT projektidele ning nende juhtimisele. Kursus annab baasteadmised ja universaalse tööriistakasti kõigile, kes soovivad teada saada, kuidas enesekindlalt alustada uute IT projektidega või peavad osalema projektides. Lisaks saab kaasa praktilised soovitused ning näpunäited, mida peab arvestama ning teadma ühe projekti läbiviimise või juhtimise juures.

Projektijuhtimise koolitusel saab selgeks, mis on IT projekt ja kuidas projekti eesmärgistada ning kuidas planeerida tegevusi ning meeskondasid. Räägitakse, kuidas kavandatu ellu viia nii, et kõik saaks tehtud olemasoleva ajaraami sees ning etteantud ressurssidega. Kursuse käigus käsitletakse ka projekti enamlevinud probleeme ning nende ennetamist ja projektist kokkuvõtete tegemist.

Kursus toimub läbivalt seminari vormis, kuid sisaldab praktilisi ülesandeid ning grupitööd.

 

Sihtgrupp: G1, G2, G3

Kirjakunst on visuaalse kunsti alaliike, kus tähed võimaldavad lisaks mõttele ka oma väljendusrikka ja tervikliku kuju tõttu väljendad tundeid. Sõna kalligraafia tuleneb kreeka keelest ning tähendab otsetõlkes ilusat kirja. Kalligraafia on üldisema kirjakunsti vaba haru, mis tähendab kunstipäraselt kujundatud kirja.

Kursuse eesmärgiks on anda algteadmised kalligraafiast ja kirjakunsti ajaloost ning tutvustada õppimiseks vajaminevaid materjale, sulgi ning markereid. Eesmärk on viia õppijani teadmisi kalligraafia sõnavarast, tööde vormistamisest ning kompositsioonist. Tutvustada põhimõisteid nagu minuskel, majuskel, antiikva, kursiiv e kaldkiri, kirjakompositsioon, kirja optika. Õpetada ajalooliste kirjastiilide kirjutamist nii laisule, kalligraafilise tindisulepea kui ka kalligraafiliste markeritega. Harjutada töölehtedel erinevaid kirjastiile, arendada loovust ning ilumeelt ning lahendada kirjakujundusülesandeid.

Video

 

Sihtgrupp: G1, G2, G3

Kontoritarkvara algkursus hõlmab Microsoft Office’i põhiprogrammide (Word, Excel ja PowerPoint) peamiste funktsioonide tundmaõppimist ja rakendamist. Wordis lisame ja vormindame tekste, koostame loetelusid, kasutame laade, lisame tabeleid, pilte ja graafikuid, kujundame lehekülgi ja tervet dokumenti. Excelis loome ja kujundame arvutustabeleid, koostame ise ning kasutame lihtsamaid juba olemasolevaid valemeid, loome diagramme ja graafikuid. PowerPointis õpime esitluse koostamist (sh tekstist olulisima väljanoppimist) ja esitluse disainimist (kujundus, teksti- ja slaidide efektid, piltide, ikoonide jms lisamine). Lisaks heidame pilgu MS Outlookile ja e-kirja koostamise põhimõtetele ning tutvume OneNote’i võimalustega.

 

Sihtgrupp: G1, G2, G3

Liidriakadeemia kursus on mõeldud Saue Riigigümnaasiumi õpilastele, kes soovivad omandada oskused ülikooli, stipendiumile või tööle kandideerimiseks.

Gümnaasiumiastme noore ees on rida valikuid: kas õppida edasi, ja kas seda teha kodu- või välismaal, asutada õpilas/üliõpilasfirma, minna tööle, praktikale või teha veel midagi kolmandat. Olgu valik milline tahes, on äärmiselt oluline osata ennast esitleda, koostada korralik elulookirjeldus, analüüsida, milliseid iseloomuomadusi ja oskusi on erialavalikuks vaja ning neid ka soodsas suunas arendada.

Kursus on peamiselt seminarivormis, kus arutletakse etteantud teemadel. Kursuse käigus tehakse mitmeid esitlustega grupitöid.  Plaanis on Tallinna Karjäärikeskuse külastus.

Kursuse käigus selgitatakse välja, millised on õpilase isikuomadused ja oskused ning milline võiks olla sellest lähtuvalt tuleviku karjäärivalik. Õpilased koostavad oma elulookirjelduse. Õpilased oskavad ennast esitleda ja aru saada otsustajate ootustest ja vastavalt sellele enese esitlemist kohandada.

 

Sihtgrupp: G2, G3

Liiklusõpetus sobib valikainena õpilastele, kes soovivad omandada ohutu liiklemise põhitõdesid. Liiklusõpetuse maht teooriakursusena on 20 75-minutilist tundi, millele lisandub ka valikaine eksam ning see vastab ka B-kategooria mootorsõidukijuhi teooriakursuse õppekavale.

 

Valikaine kursus toimub kahes grupis, millest 1. grupp toimub II perioodil ning 2. grupp III perioodil.

 

Valikaine kursusel osalejatel on soovi korral võimalik lisaks läbida B-kategooria mootorsõidukijuhi õpe täies mahus, mis on lisatasu eest. Mootorsõidukijuhi õppe täismahu maksumusest arvutatakse maha teooria maksumus, sest teooria läbitakse tasuta valikaine raames.

 

Eesmärk. Koolituse eesmärgiks on põhjalike liiklusalaste teadmiste omandamine. Kursusel

osalejad, kes sõlmivad lisaks ka koolituslepingu OÜ-ga Autosõit ja läbivad täiendavalt

liiklusõpetuse valikainele edukalt sõidukursuse (min 28 tundi), pimedasõidu kursuse (2 tundi), algastme libedasõidu kursuse (3 tundi) ja esmaabi koolituse (16 tundi), omandavad

B-kategooria mootorsõidukijuhi tähtajatu (eluaegselt kehtiva) kvalifikatsiooni, mis annab

õiguse B-kategooria mootorsõiduki esmase juhtimisõiguse (alates 18. eluaastast) või piiratud

juhtimisõiguse (alates 16. eluaastast) taotlemiseks Transpordiameti liiklusregistris.

B-kategooria mootorsõiduki juhtimisõigus annab õiguse juhtida ka mopeedi.

 

Õppetegevus. Liiklusõpetuse kursus koosneb 10 loengukomplektist (2x75 minutit) ning lõpeb eksamiga. Kõik kursusel osalejad saavad OÜ Autosõit e-õppe keskkonna kasutamise

võimaluse, kus soovi korral on võimalik täiendavalt kuulata teoorialoenguid, lahendada

liiklusteste, lugeda õppematerjale ja vaadata temaatilisi filme. E-õppe kasutamine võimaldab

liikluskoolitusest osa saada tervel perekonnal. Mootorsõiduki juhtimisõiguse taotlejad läbivad

vähemalt 28 tundi õppesõitu (esimesed sõidutunnid Männiku õppeväljakul) ja lisakursused

kogenud õpetajate juhendamisel. Esmaabi koolitusel läbitakse 10 teooriatundi e-õppes ja

praktiline osa ühel koolituspäeval.

 

Koolituse läbinu. Liiklusõpetuses osaleja saab selgeks liikluse ja liiklusohutuse põhitõed.

Mootorsõidukijuhi koolituse täies mahus läbinu omandab B-kategooria mootorsõidukijuhi

kvalifikatsiooni ning peale Transpordiameti eksameid ja juhiloa saamist omab juba

16-aastaselt õiguse juhtida sõidukit lapsevanema juuresolekul, 18-aastaselt aga saab esmase

mootorsõiduki juhtimisõiguse. B-kategooria mootorsõidukijuhi koolituse läbinu omandab

sõiduki juhtimise põhitõed, saab iseseisvalt hakkama liikluses ja oskab vältida liiklusohte.

 

Sihtgrupp: G2, G3

Osaleja õpib kirjutamise kaudu tundma oma loomingulist ja mängulist mina. Eesmärk on kirjutada vabas õhkkonnas, vigade pärast muretsemata, iseennast avades ja avastades, loogika harjumuspäraseid piire kombates ning võimalusega, ent ilma kohustuseta midagi oma loomingust teistele ette kanda. Igal kohtumisel tutvutakse ühe tekstiliigi teoreetilise taustaga, uuritakse selle tekstiliigi ülesehitust ja teksti loomise strateegiaid ning tehakse loovust äratavaid harjutusi. Seejärel on õppijal mugavalt aega oma mõtted ja ideed paberile kanda. Loovkirjutamine on teraapiline – see arendab eneseväljendusoskust ja aitab vaadata ka iseenda sisse. Kursusel loodud töödest moodustub portfoolio.

 

Sihtgrupp: G1, G2, G3

Kursus lähtub usu- ja mõttevabaduse põhimõtetest ning tutvustab maailmas enim levinud religioone ja usulisi liikumisi ning nende ilmnemist Eestis. Õpitakse tundma religiooni väljendumist kultuuris ja ühiskonnas. Arendatakse õpilaste maailmavaadet ja võimaldatakse arutlemist eksistentsiaalsete küsimuste üle.

Kursus koosneb loengutest ja kohtumistest erinevate religioonide esindajatega, lisandub iseseisev töö lisamaterjaliga.

 

Sihtgrupp: G1, G2, G3

Valikkursus annab õppijale esmased vajalikud teadmised meditsiinist. Õppetöö koosneb loengutest, praktilistest ülesannetest ning õppekäikudest tervishoiuasutustesse, näiteks haiglasse, kus saab vaadelda tava osakonna tööd ja EMOsse. Lisaks toimub õppekäik Tallinna Tervishoiu muuseumisse. Plaanis on kutsuda ka külalislektoreid

Kursuse läbinud õppija on teadlik anatoomiast ja füsioloogiast. Teab inimkeha osade ehitust ja talitust ning mõistab organismi terviklikkust. Omab teadmisi tervislikust eluviisist, hügieenist ja oskab ära tunda esimesi nakkus-, külmetus-, ja krooniliste haiguste sümptomeid ning oskab koduapteeki komplekteerida, teab, kuidas koduapteegi ravimeid manustada. Õppija teab kuidas, toimib tervishoiusüsteem. Õppija on teadlik esmaabi põhitõdedest ja oskab neid rakendada. Oskab kasutada katastroofimeditsiini võtteid.

 

Sihtgrupp: G1, G2, G3

Meedia valikkursus annab ülevaate sellest, mida tänane meediaruum endast kujutab. Kuidas ta on sündinud, millisel viisil ta meid kõiki ümbritseb ja mõjutab. Kursuse perioodil on kindlasti võimalik täita praktilisi ülesandeid. Panna ennast erinevatesse rollidesse. Samastada isikuga, keda meedia ründab või siis olla ise see isik, kes üritab kujundada seda. Avatud diskussioonis on võimalik selgitada arusaamasid, mis meediaruumi puudutavad. Kursuse perioodil toimuvad õppekäigud erinevatesse Eesti meediakeskustesse.  Oluline osa on külalislektoritel, kes valgustavad põhjalikumalt erinevaid meediaformatsioone, seda nii tehnilise kui ka loomingulise iseärasuste taustal.

 

Sihtgrupp: G1, G2, G3

Kursuse eesmärk on anda päästevaldkonnaalased teadmised ja oskused nii ohuolukordade ennetamiseks kui ohuolukorra tekkimisel sellele ohutuks reageerimiseks. Täpsemalt tõstetakse noorte teadlikkust päästevaldkonnast, praktiseeritakse meeskonnatööd ning vaadeldakse keskkonna ohutust päästeala vaatevinklist kodukoha näitel. Lisaks võimaldab kursuse läbimine tõsta noorte teadlikkust ohtude tõsidusest ning loob eeldused olemaks oma kogukonnas eeskujuks vältides ning vajadusel reageerides ohuolukordadele.

Lisaks elanikkonnakaitse teemadele käsitletakse kursusel esmaabi, sh vaimse esmaabi teemat, kui ka tutvustatakse noortele erinevaid päästevaldkonnaga seotud alasid, sh tuletõrjesport ja vabatahtlik pääste. Selle raames on planeeritud erinevate valdkonnaga seotud asutuste ja organisatsioonide külastused. Õppetöö on planeeritud suures osas seminari vormis, mida kinnistatakse maksimaalselt läbi praktika. Väikeses mahus on planeeritud ka iseseisev töö. Kaasatud on erinevad külalislektorid.

 

Sihtgrupp: G1, G2, G3

Õppimisprotsess käib veebikeskkonna vahendusel, kus omandatakse teadmisi läbi videotundide, kirjalike veebiarutelude ja praktiliste tegevuste. Õppetöös uuritakse ja analüüsitakse erinevaid (interneti)materjale ja investeerimiskeskkond, millest tehakse kokkuvõtteid ja lühikesi analüüse. Koostatakse ja mõeldakse läbi enda investeerimis- ja finantsplaani.

 

Teemad:

Rahatarkuse olemus ja raha - finantsidega seotud mõisted, (Eesti) raha ajalugu, raha funktsioonid, suhtumine rahasse, pangad ja pangateenused;

 Eelarve planeerimine - eelarve planeerimise olulisus, sissetulekud ja kulud, kulutamine ja säästmine (kuidas ja kuhu), finantseesmärkide seadmine; bilanns, meelerahufond;

Laenud, liisingud ja maksud - erinevad laenude ja liisingute vormid; mis makse peame maksma; kuidas maksustatakse ettevõtteid, kuidas eraisikuid;

Investeerimine - kuidas alustada investeerimisega, investeerimise erinevad strateegiad ja võimalused (aktsiad, kinnisvara, start-up-d, laenud jne), investeerimise riskid; erinevad investeerimise platvormid;

Erinevad mõisted - liht- ja liitintress, nüüdisväärtus ja tulevikuväärtus; suhtarvude leidmine;

Rikkus - investeerimisportfelli koostamine; järgmise 100a kujundamine; eesmärkide ja visiooni seadmine

https://www.changemakers.ee/rahatarkuse-alused/

 

Sihtgrupp: G1, G2, G3

Riigikaitseõpetuse maht on jaotatud arvestuslikult  35-ks teoreetiliseks tunniks ja 35-ks praktiliseks välitunniks.

Teooria osa eesmärgiks on anda esmased teadmised ja arusaamad, mis kinnistatakse praktiliste sooritustega nii välitundides kui ka kevadel toimuvas välilaagris. Teooria tunnid viiakse läbi klassiruumis, välitundidena ja ekskursioonidena. Riigikaitse esimene kursus viiakse läbi esimesele grupile II ja teisele grupile III perioodil ning mõlemale grupile toimub III perioodi kokkuvõtval nädalal riigikaitse II kursus ehk välilaager.

Välilaager viiakse läbi 31.05-2.06.2023 Kaitseliidu poolt Harjumaal.

Teoreetilise osa teemad:

 1. Eesti sõjaajalugu
 2. Tänapäeva kriisid, sõjad ja relvakonfliktid, nende lahendamine, rahvusvaheline sõjaõigus
 3. Eesti kaitsepoliitika. Eesti osalemine NATOs
 4. Eesti Kaitsejõudude struktuur ja ülesanded. Eesti kaitseväe ja Kaitseliidu sümboolika ja traditsioonid
 5. Kaitseväeteenistus
 6. Riviõpe
 7. Relvaõpe (laskeharjutus)
 8. Topograafia ja orienteerumine
 9. Esmaabi välitingimustes
 10. Massihävitusrelvad ja kodanikukaitse
 11. Keskkonnakaitse kaitseväes
 12. Küberkaitse

 

Sihtgrupp: G1, G2, G3

Valikkursus annab läbilõikelise ülevaate, kuidas toimivad riikidevahelised suhted läbi diplomaadi töö erinevate tahkude – vaatame lähemalt riikide suhteid läbi äri ajamise, arengukoostöö, sõjalise konflikti, mitmepoolsete läbirääkimiste, riigi kuvandi loomise jne., aga räägime ka suhtlemisest, esinemisest ja protokollist. Kursusel kasutatakse nii loenguid, rollimänge, grupitööd, kutsume külalislektoreid ning kindlasti külastame mõne riigi saatkonda ja käime välisministeeriumis.

Teemad:

 1. Sissejuhatus diplomaatiasse: mõiste, kuidas ja miks tekkis. Kas riikidel on suhted? Kes suhtlevad?
 2. Kahe- ja mitmepoolsed suhted. Saatkonnad, esindused ja diplomaatia reeglid. Praktiline harjutus: kirjutame kirja ja aitame hädas eestlasest turisti välisriigis.
 3. Sõda ja rahu: räägime riigi julgeolekust, ÜROst ja NATOst
 4. Mis on inimõigused ja miks need on olulised riikidevahelises suhtluses. Praktiline harjutus: lahendame diplomaatilist probleemi inimõiguste rikkumisega. Kaitsekõned.
 5. Praktiline rollimäng: rahvusvahelised rahuläbirääkimised.
 6. Räägime Euroopa Liidust. Väliskülaline EL saatkonnast.
 7. Kuidas tutvustada oma riiki? Stereotüübid ja riigi kuvandi loomine. Eesti esitlus. Väliseestlased ja kultuuridiplomaatia.
 8. Külastame mõne välisriigi saatkonda (kesklinnas)
 9. Üleilmne heaolu: miks riigid teevad arengukoostööd. Mis on äridiplomaatia ning miks seda vaja on?
 10. Protokoll ja etikett kui diplomaatia alustala. Räägime ka vestlemisest ja small talkist.

 

Sihtgrupp: G2, G3

Õigusega puutume kokku iga päev. Kursuse eesmärk on selgitada avalik-õiguslikku ja eraõiguslikku õigussuhet, õpetada otsima seadust ja kohtupraktikat ning ära tundma põhilisi õigusvaldkondi (millise õigusliku probleemiga millise asutuse poole pöörduda). Kursuse käigus tutvustatakse kohtusüsteemi ning võimaluse korral külastatakse kohtumaja või osaletakse (virtuaalsel) kohtuistungil. Samuti on eesmärk anda õppijale praktilisi kogemusi kohtuga suhtlemiseks ja lihtsamate menetlusdokumentide koostamiseks.

Kuna enamus igapäevaelus tõusetuvatest küsimustest kuuluvad tsiviilõiguse valdkonda, siis käsitleb kursus just seda teemat, et õppija teaks, kuidas oma õigusi tsiviilõiguslikult kaitsta.

Tutvustav kursus neile, kes kaaluvad õpingute alustamist õigusteaduskonnas.

Õppevormiks on auditoorsed loengud, kuid teemade kokkuvõte toimub seminarivormis, et teooriat praktikas rakendada (kaasuste lahendamine).

 

Sihtgrupp: G1, G2, G3

Kursusel keskendume soome keele algfraaside suulisele õppimisele. Selleks kasutame kordamise-meetodit (Toisto-metodi). Igas tunnis õpime selgeks mõned „keelejupid“: 1.Kes sa oled, mis keelt räägid? ja Tere! Kuidas sul läheb?; 2. Mul on hea sõber; 3. Kui palju kell on? jne. 

Meetodi kohaselt koosneb inimese keeleoskus justkui võrgust, mis on ajus kokku kootud pisikestest keele osadest. Grammatika süstemaatiline õppimine muutub oluliseks alles siis, kui ajus on hakanud tekkima seosed. Kuulates ja kuuldut korrates õpitakse ka hääldamist ning keele rütmi.  

Lisaks soome keele algfraaside õppimisele teeme kursusel tutvust ka Soome ajaloo, geograafia ja kultuuriga. Selleks on igal õpilasel võimalus valida endale huvitav teema, otsida selle kohta infot ning oma teadmisi ühes tunnis kaaslastele esitleda. Esitlus toimub eesti keeles. 

 

Sihtgrupp: G1, G2, G3 (kursus pole mõeldud G1 soome keele õppijatele)

Kursusel õpitakse tundma ja aru saama, kuidas on omavahel seotud füüsilise keha reaktsioonid ja inimese psühholoogilised seisundid. Õpitakse ennast teadlikult juhtima analüüsides elus esilekerkivate sündmuste mõju nii mõtlemisele, tunnetele kui kehale. Õpilane saab teada, milliseid olukordi ja situatsioone on võimalik muuta ja milliseid mitte. Samuti seda, kuidas sellistel puhkudel käituda ja oma vaimset tervist hoida.

 

Õpitu aitab õpilasel olla oma tervise teadlik kujundaja, kes oskab hinnata, kuidas tekib kehaline heaoluseisund. Terviseteadlikkuse kujundamist käsitletakse erinevate tegurite koosmõjuna (sh puhkus, toitumine, kehaline aktiivsus, erinevad mõttemustrid ja emotsionaalsed tunded).

 

Kursusel käsitletakse järgnevaid teemasid:

elustiili mõju füüsilisele kehale;

hingamise füsioloogia ja selle mõju närvisüsteemile;

tervisetreeningu põhimõtted;

joogateaduse tutvustus;

psühholoogia ja füsioloogia sidusus, selle tähtsus elukvaliteedile;

teadlikud enesejuhtimise tehnikad.

Praktilised tööd- isikliku treeningplaani koostamine,  kodused ülesanded õpitud tehnikate harjutamiseks, teadliku enesejuhtimise analüüs ja selle kasutamise võimalused erinevates elusituatsioonides.

 

Sihtgrupp: G2, G3