SAUE RIIGIGÜMNAASIUMI ÕPILASTE VASTUVÕTU TINGIMUSED JA KORD

Saue Riigigümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord on koostatud lähtuvalt haridus- ja teadusministri 19.08.2010 määruses nr 43 „Õpilase kooli vastuvõtmise üldised tingimused ja kord ning koolist väljaarvamise kord“ sätestatud korrast ning põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse §27 lõigetest 3, 5, ja 6.
1. Üldsätted
1.1. Käesolev kord reguleerib õpilaste vastuvõttu Saue Riigigümnaasiumisse (edaspidi Kool) 10. klassi (edaspidi G1), 11. klassi (edaspidi G2) ja 12. klassi (edaspidi G3) 2022/23. õ.-a.
1.2. Sisseastujate vastuvõtmist korraldab kooli vastuvõtukomisjon, mille töökorra ja koosseisu kinnitab kooli direktor käskkirjaga.
1.3. Vastuvõtukord avaldatakse kooli kodulehel.

2.G1 vastuvõtu tingimused 2022/23. õ.-a
2.1. Kool võtab G1 õpilasi vastu põhikooli lõpetamise, kirjaliku sisseastumistesti ja vestluse tulemuste alusel.
2.2. Erandolukorras, kui pole võimalik viia läbi kirjalikke teste, toimub vastuvõtt 9. klassi tunnistusel olevate hinnete ning vestluse põhjal.
2.3. Gümnaasiumi G1 vastuvõtmise eeldusteks on:
2.3.1. põhiharidus või vastav välisriigis omandatud haridus;
2.3.2. kirjaliku sisseastumistesti sooritamine;
2.3.3. sisseastumisvestluse läbimine;
2.3.4. vähemalt rahuldavad 9. klassi kokkuvõtvad klassitunnistuse hinded ja põhikooli lõputunnistuse hinded.
2.4. Õpilaskandidaadiks registreerumine toimub veebikeskkonnas Sisseastumine (sisseastumine.ee) 1. märtsist 27. märtsini 2022. a. Elektroonilises registreerimisvormis tuleb G1 kandidaadil esitada väljavõte 9. klassi hinnetelehest.

3. Sisseastumistesti ja -vestluse korraldus
3.1. Otsuse sisseastumistestile kutsumise kohta teeb vastuvõtukomisjon ja teavitab õpilast sellest sisseastumiskeskkonnas.

3.2. Sisseastumistestile ei kutsuta õpilast, kelle klassitunnistusel on mitterahuldav või puudulik hinne.
3.3. Sisseastumistestile kutsutud kandidaadid sooritavad kirjaliku sisseastumistesti, mis sisaldab matemaatika, eesti keele ja inglise keele ülesandeid põhikooli õppekava ulatuses. Testi sooritamiseks on aega kuni 150 minutit.
3.4. Sisseastumistest toimub 9. aprillil. Sisseastumistestile võtab õpilane kaasa isikut tõendava dokumendi. Sisseastumistesti tulemused avaldatakse sisseastumiskeskkonnas kahe nädala jooksul pärast testi sooritamist.
3.5. Mõjuva põhjuse korral (haigestumine, olulise kaaluga perekondlik põhjus) on testi erandkorras võimalik sooritada muul ajal, mille määrab kool. Selleks peab lapsevanem või lapse seaduslik esindaja pöörduma enne testi kooli õppekorraldusjuhi poole, et teatada puudumise põhjus. Õppekorraldusjuht teavitab otsusest uue testi aja määramise kohta kolme tööpäeva jooksul.
3.6. Juhul kui õpilane ei ilmu testidele või vestlusele ega teavita kirjalikult mitteilmumise põhjusest hiljemalt testide või vestluse toimumise päeval kella 9.00ks, loetakse seda kandideerimisest loobumiseks.
3.7. Kandidaadid kutsutakse vestlusele testides saadud punktisummade ning 9. klassi tunnistusel olevate hinnete alusel tekkinud pingeridade järgi. Koolil on õigus õpilast mitte kutsuda vestlusvooru, kui tema testi tulemus jääb alla 50%.
3.8. Sisseastumisvestlused algavad 23. aprillist. Sisseastumiskeskkonnas saadetakse kandidaadile kutse vestlusele, kutses täpsustatakse vestluse aeg ning vorm. Vestluse eesmärgiks on anda hinnang põhikooli riiklikus õppekavas (§4) sätestatud üldpädevuste tasemele. Õpilane saab tutvustada oma huve ja motiveeritust pühenduda gümnaasiumiõpingutele ning koolivaliku põhjuseid. Vestlusel hinnatakse minapädevuse, teaduspädevuse, sotsiaalse pädevuse ja kultuuripädevuse taset ühtse mudeli alusel neljal astmel. Tase neli iseloomustab õpilast, kes loob seoseid, omab teaduslikku mõtlemist, laia silmaringi, on loov ning suudab end analüüsida. Tase kolm iseloomustab õpilast, kes on teadlik oma tugevustest ja nõrkustest, kes väljendab end üldjoontes selgelt, kes tuleb üldjoontes toime probleemide lahendamisega ning on proovinud erinevaid õpistrateegiaid. Tase kaks iseloomustab õpilast, kes võib probleemide lahendamisega jääda hätta, keda iseloomustab tavamõisteline mõtlemine ning kes piirdub kohustusliku kooliprogrammiga. Tase üks iseloomustab õpilast, kes on passiivne, ei õpi teadlikult ega huvitu ümbritsevast.

3.9. Vestlusele võtab õpilaskandidaat kaasa isikut tõendava dokumendi. Vestlusele tulija on eelnevalt tutvunud kooli õppekorraldust puudutava infoga kooli kodulehel. Kui vestlus on virtuaalne, tuleb kandidaadil näidata pildiga dokumenti. Vajalik on mikrofoni, kaamera ja internetiühendusega seade. Kool ei salvesta vestlust ühelgi viisil, sealhulgas ei tee kool vestlusest stenogrammi või helisalvestist. Kui kandidaat soovib vestluse heli salvestamist, tuleb sellest teavitada kooli vähemalt kaks täistööpäeva ette.
3.10. Sisseastumistesti, vestluse tulemuste ja 9. klassi kokkuvõtvate hinnete keskmise alusel moodustub pingerida, mis on aluseks õpilaskandidaadile sisseastumiskeskkonnas vastuvõtu kutse saatmiseks. 9. klassi kokkuvõtvate hinnete keskmine ning vestlusel ja
testil saadud punktid arvestatakse koefitsientide alusel pingerea punktideks põhimõttel, et tunnistuse hinded moodustavad 25%, testi punktid 50% ning vestluse punktid 25% õpilase punktide kogusummast.
3.11. Kutse saanud õpilane kinnitab õppijakoha 2 nädala jooksul kutse saamisest. Kui õpilane jätab kahe nädala jooksul kutse saamisest õppijakoha kinnitamata, loetakse seda õppijakohast loobumiseks. Õpilaskandidaadid, kellele ei saadeta kutset, jäävad ootenimekirja. Õppijakohta pakutakse ootenimekirjas olevale õpilaskandidaadile, kui kutse saanute hulgas on õppijakohast loobujaid. Ootenimekirja jäänud õpilasi, kes kutset kooli õppima asuda ei saa, teavitatakse kandideerimise lõppemisest ja õppijakoha mittesaamisest hiljemalt 31. augustil.
3.12. Koolil on õigus kutse tagasi võtta, kui 9. klassi klassitunnistusel või põhikooli lõputunnistusel on mitterahuldavad hinded või kui põhikooli lõpetaja saavutab mistahes lõpueksamil tulemuse alla 50%. Sellisel juhul saab õppijakoha ootenimekirjas olev õpilaskandidaat.
3.13. Vastuvõtukomisjoni otsuse alusel kinnitab direktor õpilase gümnaasiumisse vastuvõtmise.
3.14. Sisseastuja kinnitab oma soovi asuda koolis õppima, esitades elektrooniliselt ettenähtud ajal järgmised dokumendid:
3.14.1. taotlus kooli vastuvõtuks;
3.14.2. isikut tõendava dokumendi koopia
3.14.3. kandidaadi 9. klassi lõputunnistus koos hinnetelehega;
3.14.4. kandidaadi 9. klassi klassitunnistus.
3.15. Tervisekaart esitatakse kooliõele õppeaasta alguses.
3.16. Sisseastumisdokumente võetakse vastu 17.06—26.06.

3.17. Kooli vastuvõtmisest teavitatakse õpilaskandidaate sisseastumiskeskkonnas hiljemalt 1. juulil.
3.18. Kool garanteerib vahetusõpilaseks läinud vastuvõetud õpilastele õppekoha järgmiseks õppeaastaks.
3.19. Õpilaste vastuvõtmise erijuhtumid lahendab vastuvõtukomisjon.

4.G2 ja G3 vastuvõtt 2022/23. õ.-a
4.1. G2 ja G3 vastuvõtu eelduseks on otsus järgmisse klassi üleviimise kohta senises koolis ning vabade õpilaskohtade olemasolu.
4.2. Saue Gümnaasiumis 2021/22. õ.-a. 10. ja 11. klassi lõpetanud õpilased võetakse kooli vastu avalduse alusel.
4.3. Kool võtab G2 ja G3 õpingute alustamiseks õpilasi vastu kandidaadi (välja arvatud Saue Gümnaasiumi 2021/22. õ.-a. 10. ja 11. klassi lõpetanud) varasemate gümnaasiumi õpitulemuste (kursusehinnete) ja sisseastumisvestluse alusel, mille hindamist on kirjeldatud punktis 3.8. Kool ei võta vastu õpilasi, kellel on mitterahuldavad kursusehinded. Komisjonil on õigus määrata kandidaadile sisseastumistesti sooritamise kohustus, kui kandidaadi õpinguraamatu väljavõttel on rahuldavaid kursusetulemusi.
4.4. Vestluse tulemuseks saab olla:
4.4.1. õpilaskoha pakkumine Saue Riigigümnaasiumis;
4.4.2. otsus keelduda õpilase vastuvõtmisest.
4.5. Õpingute alustamiseks esitab G2 ja G3 astuja hinnetelehe, klassitunnistuse või gümnaasiumi õpinguraamatu koos akadeemilise õiendiga, kuhu on märgitud kohustuslike ja valikkursuste nimetused, nende mahud ja hinded.
4.6. 2022/23. õ.-a jätkavad Saue Gümnaasiumist G2 ja G3 tulnud õpilased õppimist samas klassikollektiivis, mooduli- ja valikainete õppekava täpsustatakse kooli võimalustest lähtuvalt 2022. a septembris.

5. Täiendav vastuvõtt
5.1. Koolil on õigus täita vabaks jäänud G1 astme õppekohad täiendava vastuvõtu raames ning kool annab sellest teada kooli kodulehe kaudu.
5.2. Täiendaval vastuvõtul kehtivad kõik punktis 2.3. sätestatud tingimused.